Struktura společnosti

Právní subjektivita společnosti Bystřička, o.p.s.

Právní formou je obecně prospěšná společnost (viz. zakládací listina společnosti). Obecným cílem společnosti je rozvoj území společnosti Bystřička, který bude naplňován i následujícími kroky:

 • rozvoj všech oblastí života v regionu,
 • ochrana přirozených hodnot a zdrojů území, jak hmotných, tak i nehmotných

 • podpora spolupráce subjektů na území místní akční skupiny, koordinace společného postupu,

 • trvale udržitelný rozvoj území obcí uvedených v článku 2.2. zakládací listiny 

Přijetím nové zakládací listiny dne 24.2.2015 došlo k rozdělení struktury společnosti na zákonnou složku Bystřička, o.p.s. s právní subjektivitou (jejíž orgány tvoří Správní rada, Dozorčí rada a statutárním zástupcem je ředitel společnosti) a na organizační složku Místní akční skupinu (MAS) Bystřička, kterou spravují povinné orgány (Valná hromada MAS, Rada MAS, Kontrolní komise MAS a Výběrová komise MAS)

 ------------------------------------------------------------------------

Orgány MAS Bystřička

Valná hromada Partnerů MAS je nejvyšším orgánem MAS a je tvořena všemi partnery MAS. Minimální počet partnerů je 21, zároveň poměr partnerů MAS k obyvatelům MAS 1:2000. Každý partner MAS má na Valné hromadě 1 hlas. Partneři MAS představující veřejný sektor ani partneři MAS připadající na jednotlivou zájmovou skupinu nemohou mít více než 49% hlasovacích práv přítomných partnerů. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady Partnerů MAS je třeba souhlasu většiny přítomných Partnerů MAS s tím, že hlasy Partnerů MAS představujících veřejný sektor nebo Partnerů MAS připadajících na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou činit více než 49% hlasů, které se vyslovily pro konkrétní návrh rozhodnutí. 

Valná hromada partnerů MAS se koná nejméně 1x za kalendářní rok a do její působnosti náleží zejména:

 • schválení jednacího řádu Valné hromady partnerů MAS a případných dalších vnitřních předpisů
 • odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie
 • zřízení povinných orgánů MAS
 • volba a odvolávání jednotlivých povinných a fakultativních orgánů, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci fakultativních orgánů MAS a způsob jejich jednání. Volbu a odvolávání jednotlivých členů fakultativních orgánů, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci a způsobu jejich jednání může Valná hromada delegovat na jiný povinný orgán MAS
 • rozhodování o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný orgán MAS)
 • schvalování rozpočtu MAS
 • schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS
 • distribuce veřejných finančních prostředků - schvalování strategie, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů (zejména výběrových kritérií pro výběr projektů)
 • rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS

Podrobné podmínky partnerství, seznam partnerů a zájmových skupin a související dokumenty naleznete v rubrice Bystřička, o.p.s - Členové/partneři MAS 

 Rada MAS je rozhodovacím orgánem MAS, členem rady může být jen partner MAS a členy rady volí valná hromada partnerů MAS. 

Rada MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady MAS, přičemž dále platí, že členové rady MAS představující veřejný sektor nebo členové rady MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49% hlasovacích práv ze všech přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů rady MAS rovné; každý člen rady MAS má jeden hlas.Pro přijetí rozhodnutí rady MAS je třeba souhlasu většiny přítomných členů rady MAS s tím, že hlasy členů rady MAS představujících veřejný sektor nebo členů rady MAS připadajících na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou činit více než 49% hlasů, které se vyslovily pro konkrétní návrh rozhodnutí. Pro rozhodování rady MAS dále platí, že pro přijetí rozhodnutí podle čl. 12.3 písm. c) této zakládací listiny se musí vyslovit minimálně 50% hlasů členů rady MAS, kteří nejsou veřejnými orgány.

Do působnosti rady MAS náleží zejména:

 • schválení uzavření a ukončení (rozvázání) pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
 • schválování výzev k podávání žádostí,
 • výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
 • svolání Valné hromady Partnerů MAS,
 • rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí nebo postupu Výběrové komise MAS, a to do 30 dnů od doručení stížnosti.

Členy rady MAS jsou:

 • Obec Hlubočky
 • Město Velká Bystřice
 • Ing. Zbyněk Müller
 • ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
 • Obec Bukovany
 • Obec Jívová
 • Tělovýchovná jednota Sokol Velký Újezd
 • Fotbalový klub Hlubočky
 • Mgr. Alena Zaoralová

 

Kontrolní komise MAS je kontrolním orgánem MAS, členem kontrolní komise může být jen partner MAS. 

Kontrolní komise MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů kontrolní komise MAS, přičemž dále platí, že členové kontrolní komise MAS představující veřejný sektor nebo členové kontrolní komise MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49% hlasovacích práv ze všech přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní komise MAS rovné; každý člen kontrolní komise MAS má jeden hlas.Pro přijetí rozhodnutí kontrolní komise MAS je třeba souhlasu většiny přítomných členů kontrolní komise MAS. 

Do působnosti kontrolní komise MAS náleží zejména:

 • projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • dohled nad tím, že činnost MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
 • právo nahlížet do účetních knih a jiných účetních dokladů týkajících se činností MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
 • právo svolat mimořádné jednání Valné hromady Partnerů MAS a Rady MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 • kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 • odpovědnost za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zpracovává a předkládá ke schválení Správní radě MAS indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Členy kontrolní komise MAS jsou:

 • Obec Tršice
 • Orel jednota Velká Bystřice
 • Jan Motyčák

Kontrolní komise MAS nejméně jedenkrát (1x) ročně podává zprávu valné hromadě Partnerů MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem MAS, členem výběrové komise může být jen subjekt, který na území MAS – na území některé obce uvedené v článku zakládací listiny prokazatelně místně působí. 

Výběrová komise MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výběrové komise MAS,přičemž dále platí, že členové výběrové komise MAS představující veřejný sektor nebo členové výběrové komise MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49% hlasovacích práv ze všech přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise MAS rovné; každý člen výběrové komise MAS má jeden hlas.Pro přijetí rozhodnutí výběrové komise MAS je třeba souhlasu většiny přítomných členů výběrové komise MAS s tím, že hlasy členů výběrové komise MAS představujících veřejný sektor nebo členů výběrové komise MAS připadajících na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou činit více než 49% hlasů, které se vyslovily pro konkrétní návrh rozhodnutí.

Do působnosti Výběrové komise MAS patří zejména:

 • předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Členy výběrové komise MAS jsou:

 • Mgr. Ondřej Zatloukal
 • Ing. Jiří Roubík
 • Libor Žižka
 • Ing. Milan Svoboda
 • Ing. Miroslav Karel
 • Ing. Vladimír Kubisa
 • Ing. Robert Polzer
 • Ing. Filip Štembírek
 • Bc. Pavel Chrást
 • Ing. Jan Fojtík
 • Ing. Petr Otáhal
 • Pavel Škrabal

 Výběrová komise MAS je povinna respektovat a realizovat (provést) rozhodnutí Rady MAS o stížnosti proti rozhodnutí Výběrové komise MAS nebo jejímu postupu. 

 

Kancelář MAS a vedoucí zaměstnanec 

Kancelář MAS je výkonnou složkou MAS. Kancelář zřizuje společnost; kancelář řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, který odpovídá za její chod. Vedoucím zaměstnancem MAS je Petra Janišová.

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička