11. Výzva

Popis výzvy:

11. Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena pro Fiche 2, 5 a 7, s předběžnou alokací cca 3.087.31,- Kč. Příjem žádostí proběhne v termínu 17.4. - 7.5.2013.

Informace pro zpracování projektu:

1) Vyplňte řádně a dle skutečnosti formulář žádosti o dotaci. V základní verzi se zobrazuje pouze jedna strana, po vyplnění tohoto listu se vygenerují další strany, dle zvolené Fiche, jednotlivých opatření, druhu žadatele, atd.

2) Při výběru termínu žádosti o proplacení uvádějte jako nejbližší termín leden 2014

3) Žádost o dotaci doručte v elektronické podobě, povinné přílohy v tištěné podobě, vždy ve dvou vydáních (jejich seznam naleznete v příslušné Fichi). Pro MAS stačí od každé přílohy vždy prostá kopie, pro SZIF originál, úředně ověřená opie či prostá kopie, rozhodují instrukce v příslušné Fichi.

4) Pokud jsou součástí projektu stavební práce, je nutné doložit vyjádření stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení, ohlášku ani jiné řízení stavebního úřadu. Pokud úřad stavební řízení vyžaduje, musí být rozhodnutí doloženo k žádosti. Stavební povolení musí být v době podání žádosti o dotaci pravomocné a platné. Další podrobnosti naleznete ve Fichi.

5) Se stavebními pracemi souvisí i další příloha žádosti, položkový rozpočet, na jehož základě bude moci výběrová komise MAS posoudit, zda není rozpočet pro tyto práce uměle navýšen.

6) Ve všech vyhlášených Fichích jsou jako žadatelé vyloučeny akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele a dále subjekty, jejichž struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.

Další stručné informace naleznete v dokumentu nazvaném informace pro žadatele a důrazně doporučujeme zájemcům o dotaci prostudovat i Metodiku pro tvorbu Fichí a Pravidla pro opatření IV.1.2.

11. Výzva

Harmonogram administrace výzvy

Fiche 2

Fiche 5

Fiche 7

Žádost o dotaci

Pravidla pro transparentnost výběru projektů

Manuál pro výběrovou komisi

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opat-ení IV.1.2.pdf

Pravidla pro opatření IV.1.1.pdf

Pravidla pro opatření IV.1.2.pdf

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička