Strategie MAS pro období 2014-2020

 

Od podzimu 2012 probíhala příprava na nové plánovací období a výstupem těchto aktivit je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bystřička pro období 2014 - 2020 (realizace podpořených projektů bude probíhat až do roku 2023). Přípravu vedl a koordinoval správní radou ustanovený Management pro přípravu strategie. Tento orgán je šestičlenný, s následujícím složením: Ing. Zbyněk Müller, Ing. Antonín Plíska, Ing. Jan Ulrich, Ing. Marek Pazdera, Petra Janišová a Bc. Jan Mrosek. Spolu s ním se na přípravě významnou měrou podílely pracovní skupiny i občané našeho území. V této rubrice naleznete informace k zapojení venkovské komunity, které byly zveřejňovány průběžně, během přípravy strategie.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Bystřička na období 2014 – 2020 (SCLLD) je komplexní dokument, který přispěje k sociální, ekonomické i environmentální udržitelnosti rozvoje území.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Bystřička, o.p.s. na období 2014 - 2020 byla schválena Valnou hromadou partnerů MAS, která se konala 22. března 2016 ve Velké Bystřici a následně byla 30. března podána na Ministerstvo pro místní rozvoj podána žádost o podporu strategie. 

 

Strategie a související dokumenty

Strategie MAS Bystřička 2014 - 2020

zde

Mapa území a seznam obcí

zde

Finanční plán a indikátory

zde

 

Po schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj rozběhne na podzim 2016 MAS Bystřička realizaci 3 dotačních programů, v rámci nichž rozdělí MAS konečným žadatelům v regionu až téměř 50.000.000,- Kč v období 2016-2020.  Konkrétně se jedná o Operační program Zaměstnanost (OPZ), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV).

Na přípravu strategie pro nové plánovací období byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje, konkrétně z Programu obnovy venkova 2013 a Finančního příspěvku Místním akčním skupinám Olomouckého kraje 2014.

Dále přípravu v roce 2014 finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Logo IROP a MMR.jpg    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zde je uveden postup přípravy strategie MAS Bystřička:

Úvodní slovo

 Na přípravě strategie se velkou měrou podílí i široká veřejnost, a to několika způsoby - zapojením do dotazníkového šetření, působením v pracovních skupinách MAS a dále na veřejných projednáních návrhů jednotlivých částí strategie. V další části naleznete informace ke všem formám zapojení veřejnosti. Tyto informace budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Dotazníkové šetření

Obyvatelé našich obcí - členové spolků, zemědělci, podnikatelé, v neposlední řadě i mládež, jsou pro nás velice cennými partnery a z toho důvodu probíhí v současné době dotazníkové šetření, zaměřené na zjištění priorit rozvoje pro příštích sedm let. Všichni zájemci mohou vyplnit přiložené dotazníky a následně je zaslat na adresu manažerky MAS: janisova@masbystricka.cz. Všechny dotazníky budou zpracovány a data použita jako zdroj informací pro strategii. Upozorňuji, že dotazník pro obce je zde uložen pouze jako informativní dokument, jelikož jeho vyplnění zajišťují zástupci obcí.

Pracovní skupiny

Na zasedání správní rady 26.3.2013 bylo schváleno zřízení nových pracovních skupin, určených prioritně pro přípravu strategie MAS na plánovací období 2014-2020. Pracovní skupiny mají za úkol podílet se na přípravě všech etap strategie, vznášet náměty, připomínkovat dokumenty, zapojit se aktivně do dotazníkového šetření.Tyto skupiny se transformovaly do nové podoby právě v souvislosti s přípravou na nové plánovací období. Jedná se o skupiny:

  • Veřejná správa
  • Sociální oblast + životní prostředí
  • Podnikání
  • Zemědělci
  • Cestovní ruch
  • Volný čas, kultura a sport

Informace k aktivitám pracovních skupin

Harmonogram jednání pracovních skupin

V přiloženém dokumentu naleznete harmonogram jednání pracovních skupin, který je průběžně aktualizován. Najdete v něm i informace o programu schůzek a v případě zájmu jste jako zástupci veřejnosti srdečně zváni na jednání. Prosíme pouze o nahlášení Vašeho zájmu dva dny předem, aby bylo možno Vás případně informovat o změně termínu, programu či o dalších nových skutečnostech. Kontaktní osobou je Petra Janišová, tel. 724 588 832, e-mail: janisova@masbystricka.cz.

Aktualizovaný harmonogram s programem jednání

Pozvánka na zasedání pracovních skupin 12.4.2013

Pozvánka na zasedání pracovních skupin 10.5.2013

Pozvánka na zasedání pracovních skupin a široké veřejnosti 7.6.2013

Pozvánka na zasedání pracovních skupin a široké veřejnosti 28.6.2013

Pozvánka na zasedání pracovních skupin a široké veřejnosti 4.10.2013

Pozvánka na zasedání pracovních skupin a široké veřejnosti 26.6.2014

Pozvánka na zasedání pracovních skupin a široké veřejnosti 21.10.2014

Pozvánka na zasedání pracovních skupin a široké veřejnosti 13.10.2015

 

Zápisy z jednání pracovních skupin:

12.4.2013 - Veřejná správa, Sociální oblast + životní prostředí, Podnikání, Zemědělci, Cestovní ruch, Volný čas, kultura a sport.

10.5.2013 - Veřejná správa, Sociální oblast + životní prostředí, Podnikání, Zemědělci, Cestovní ruch, Volný čas, kultura a sport.

7.6.2013Veřejná správa, Sociální oblast + životní prostředí, Podnikání, Zemědělci, Cestovní ruch, Volný čas, kultura a sport.

28.6.2013 - Veřejná správa, Sociální oblast + životní prostředí, Podnikání, Zemědělci, Cestovní ruch, Volný čas, kultura a sport.

4.10.2013 - Veřejná správa, Sociální oblast + životní prostředí, Podnikání, Zemědělci, Cestovní ruch,Volný čas, kultura a sport

26.6.2014Společné jednání pracovních skupin

21.10.2014 - Sloučená jednání pracovních skupin Podnikání, Zemědělci, Cestovní ruch, Volný čas, kultura a sport, Veřejná správa, Sociální oblast + životní prostředí

13.10.2015 - Sloučená jednání pracovních skupin Podnikání, Zemědělci, Cestovní ruch, Volný čas, kultura a sport, Veřejná správa, Sociální oblast + životní prostředí

 

Veřejná projednání:

30.10.2014 - Moravský Beroun

Pozvánka

Informace občanům

Zápis z jednání

13.1.2015 - Velká Bystřice

Pozvánka

Zápis z jednání

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička