9.Výzva

Popis výzvy:

9. Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena 30. dubna 2012, a to pro Fiche 2, 5 a 7. Předběžná alokace je 2.926.193,- Kč. Příjem žádostí proběhne v termínu 2.5. - 23.5.2012.

Informace pro zpracování projektu:

1) Vyplňte řádně a dle skutečnosti formulář žádosti o dotaci. V základní verzi se zobrazuje pouze jedna strana, po vyplnění tohoto listu se vygenerují další strany, dle zvolené Fiche, jednotlivých opatření, druhu žadatele, atd.

2) při výběru termínu žádosti o proplacení uvádějte jako nejbližší termín leden 2013

3) Žádost o dotaci doručte v elektronické podobě, povinné přílohy v tištěné podobě, vždy ve dvou vydáních - jejich seznam naleznete v příslušné Fichi). Pro MAS stačí vždy prostá kopie, pro SZIF originál, úředně ověřená kopie či prostí kopie, rozhodují instrukce v příslušné Fichi.

4) Pokud jsou součástí projektu stavební práce, je nutné doložit vyjádření stavebného úřadu, že není třeba stavební povolení, ohlášku ani jiné řízení stavebního úřadu. Pokud úřad stavební řízení vyžaduje, musí být doloženo k žádosti. Stavební povolení musí být v době podání žádosti o dotaci pravomocné a platné, další podrobnosti naleznete ve Fichi.

5) Od této výzvy máme v podmínkách Fichí 5 a 7 novinku -  při stavebních pracech nad 100.000,- Kč je nutné vlastnictví objektu přímo žadatelem, nestačí nájemní či jiná smlouva o užívání objektu na dobu udržitelnosti projektu. Toto vlastnictví se dokládá listem vlastnictví

6) Se stavebními pracemi souvisí i nově vyžadovaná příloha žádosti, položkový rozpočet, na jehož základě bude moci výběrová komise MAS posoudit, zda není rozpočet pro tyto práce uměle navýšen.

Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro opatření IV.1.1..pdf

Pravidla pro opatření IV.1.2..pdf

Metodika pro tvorbu Fichí od 16.kola.pdf

Žádost o dotaci Bystřička,o.p.s. 9. Výzva.pdf

Fiche 2 pro 9. Výzvu.pdf

Fiche 5 pro 9. Výzvu.pdf

Fiche 7 pro 9. Výzvu.pdf

Pravidla pro transparentnost výběru projektů

Manuál pro výběrovou komisi

 

Seznam přijatých žádostí

Dne 23.května byl ukončen příjem žádostí v 9. Výzvě. Celkem bylo podáno 14 žádostí, z toho dvě ve Fichi 2, deset ve Fichi 5 a dvě ve Fichi 7. Souhrn požadované dotace činí 5.527.020,- Kč. Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti a 13. června zasedne výběrová komise k hodnocení projektů, spojenému s veřejnou prezentací projektů. V příloze naleznete přehled přijatých projektů:

Přehled projektů přijatých v 9.výzvě.pdf

 

Prezentace projektů a zasedání  výběrové komise MAS

Ve středu 13. června 2012 prověhla od 15.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici veřejný prezentace projektů 9. Výzvy MAS Bystřička, o.p.s. Celkem své projekty představilo 13 žadatelů z celkového počtu 14, jeden z žadatelů se předem omluvil. Po ukončení prezentace přistoupila výběrová komise k samotnému posouzení proejktů. Zápis z jednání komise naleznete zde:

Zápis z jednání hodnotící komise 9. Výzva- pro web.pdf

 

Monitorovací zpráva z 9. Výzvy
Dne 21.6.2012 zasedl monitorovací výbor MAS, manažer Petra Janišová a ekonom MAS Marie Palacková k pravidelnému monitoringu projektů a naplňování SPL. Zde naleznete výsledky monitorování.

Monitorovací zpráva 9. Výzvy

 

Školení k realizaci projektů pro úspěšné žadatele 9. Výzvy
Ve čtvrtek 26.července od 16.30 hodin proběhl seminář, na kterém se úspěšní žadatelé 9. Výzvy dozvěděli informace k samotné realizaci projektů, seznámili se s nezbytnými admnistrativními postupy a s úskalími realizace. Zde jsou informace prezentované na školení:

Informace k realizaci projektů

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička