8.Výzva

Popis výzvy:

8. Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena 21.11.2011, a to pro Fiche 1, 3 a 4. Předběžná alokace je 2.000.000,- Kč. Příjem proběhne v termínu 22.11. - 13.12.2011.

Informace pro zpracování projektu:

1) Vyplňte řádně a dle skutečnosti formulář žádosti o dotaci. V základní verzi se zobrazuje pouze na jednu stranu, po vyplnění tohoto listu se vygenerují další strany, dle zvolené Fiche, jednotlivých opatření, druhu žadate, atd.

2) Při výběru termínu žádosti o proplacení uvádějte jako nejbliží termín konec srpna 2012

3) Veškeré povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci dodejte prosím ve dvou vydáních (jejich seznam naleznete v příslušné Fichi). Pro MAS stačí vždy prostá kopie, pro SZIF v originále, úředně ověřené či prosté kopii, rozhodují instrukce v příslušné Fichi.

4) Současně s dokumenty v písemné podobě předkládáte i žádost v elektronické podobě na CD.

5) Pokud jsou součástí projektu stavební práce, je nutné doložit vyjádření stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení, ohlášku ani jiné řízení stavebního úřadu. Pokud je přece jen potřeba stavební povolení, musí být v době podání žádosti o dotaci (tj. do 13.12.2011) pravomocné a platné.

6) V této výzvě je novinkou jako povinná příloha k podání žádosti o dotaci osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců, apod.), který je v souladu s definicí příjemce dotace není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci na MAS, v případě svazků obcí ne starší než 1.1.2007 - prostá kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nedokládá.

 

Dokumenty ke stažení:

8. Výzva MAS Bystřička

Fiche 1

Fiche 3

Fiche 4

Metodika pro tvorbu Fichí

Informace pro žadatele

Žádost o dotaci - 8. Výzva

Instruktážní list k žádosti o dotaci

Pravidla pro opatření IV.1.2.

Manuál pro výběrovou komisi

 

Seznam přijatých žádostí

Dne 13.12.2011 byl ukončen příjem žádostí v 8. Výzvě. Celkem bylo podáno 8 žádostí, z toho jedna ve Fichi 1, tři ve Fichi 3 a čtyři ve Fichi 4. Souhrn požadované dotace činí 1.937.488,- Kč. Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů a 23.2.2012 proběhne zasedání výběrové komise MAS spojené s veřejnou prezentací projektů.V příloze naleznete přehled přijatých projektů:

Přehled přijatých projektů

 

Prezentace projektů a zasedání výběrové komise

23.2.2012 proběhlo I. zasedání výběrové komise MAS spojené s veřejnou prezentací projektů, na kterou se dostavilo všech osm žadatelů obhajujících své projekty. Výběrová komise následně rozhodla o zařazení pěti projektů mezi vybrané a tří projektů mezi nevybrané, a to i přes skutečnost, že alokace výzvy byla dostatečná pro podporu všech předložených projektů. Důvodem tohoto rozhodnutí byl nedostatečný význam projektu pro území MAS, nepropracovanost projektu a jeho nejistá realizace a neúměrně vysoké ceny pořizované techniky. Zápis z hodnocení projektů naleznete zde:

Zápis z 1.jednání výběrové komise

Na základě odvolání dvou neúspěšných žadatelů proti rozhodnutí výběrové komise MAS proběhlo 12.3.2012 v pořadí II. zasedání výběrové komise MAS. Oba žadatelé byli pozváni k nové obhajobě a komise vyzvala žadatele na základě nově uváděných argumentů o jejich doložení. Celý zápis z II. zasedání naleznete zde:

Zápis z 2.jednání výběrové komise

Výběrová komise MAS se sešla 23.3.2012 ke svému III. zasedání v souvislosti s 8. Výzvou. Během svého jednání posoudila dokumenty předložené žadateli ROMZA - Nedvězí, spol.s.r.o. a PROJECT MALT spol.s.r.o. Po podrobném prozkoumání a posouzení dospěla k závěru, že ve věci firmy PROJECT MALT spol.s.r.o. přehodnotí své půdovní stanoviskoa projekt tedy bude doporučen k podpoře a u zemědělského podniku ROMZA-Nedvězí, spol.s.r.o. potvrdila původní rozhodnutí o zařazení projektu nezo nevybrané k podpoře. Zápis z III.zasedání výběrové komise MAS naleznete v příloze.

Zápis z 3.jednání výběrové komise

 

Monitorovací zpráva z 8. Výzvy


Dne 29.3.2012 zasedl monitorovací výbor MAS, manažer MAS Petra Janišová a ekonom MAS Marie Palacková k pravidelnému monitoringu projektů a naplňování SPL. Zde naleznete výsledky monitorování

Monitorovací zpráva 8. Výzvy

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička