7.Výzva

Popis výzvy:

7. Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena 20.4.2011, a to pro Fiche 2, 5 a 7. Celková alokace je 3.454.771,- Kč. Příjem proběhne v termínu 26.4. - 16.5.2011.

Informace pro zpracování projektu:

1) Vyplňte řádně a dle skutečnosti formulář žádosti o dotaci. V základní verzi se zobrazuje pouze na jednu stranu, po vyplnění tohoto listu se vygenerují další strany, dle zvolené Fiche, jednotlivých opatření, druhu žadate, atd.

2) Při výběru termínu žádosti o proplacení uvádějte jako nejbliží termín leden 2012

3) Veškeré povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci dodejte prosím ve dvou vydáních (jejich seznam naleznete v příslušné Fichi). Pro MAS stačí vždy prostá kopie, pro SZIF v originále, úředně ověřené či prosté kopii, rozhodují instrukce v příslušné Fichi.

4) Současně s dokumenty v písemné podobě předkládáte i žádost a projekt v elektronické podobě na CD.

5) Pokud jsou součástí projektu stavební práce, je nutné doložit vyjádření stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení, ohlášku ani jiné řízení stavebního úřadu. Pokud je přece jen potřeba stavební povolení, musí být v době podání žádosti o dotaci (tj. do 16.5.2011) pravomocné a platné.

6) V této výzvě je novinkou jako povinná příloha k podání žádosti o dotaci osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců, apod.), který je v souladu s definicí příjemce dotace není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci na MAS, v případě svazků obcí ne starší než 1.1.2007 - prostá kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nedokládá.

Dokumenty ke stažení:

7. Výzva MAS Bystřička.pdf

Fiche 2.pdf

Fiche 5.pdf

Fiche 7.pdf

Žádost o dotaci pro 7. Výzvu - 13.kolo.pdf

Instruktážní list k Žádosti o dotaci.pdf

Metodický manuál pro tvorbu Fichí.pdf

Pravidla pro opatření IV.1.2..pdf

 

Seznam přijatých žádostí

Dne 16.května byl ukončen příjem žádostí v 7. Výzvě. Celkem bylo předloženo 14 projektů, z toho čtyři ve Fichi 7 a deset ve Fichi 5. Souhrn požadované dotace převyšuje alokaci této výzvy o 1.370.582,- Kč. 
V těchto dnech probíhá administrativní kontrola žádostí a začátkem června proběhne prezentace projektů před výběrovou komisí MAS. 
V příloze naleznete přehled přijatých projektů.

Přehled projektů přijatých v 7. Výzvě - pro web.pdf

 

Prezentace projektů a zasedání výběrové komise

Ve čtvrtek 9. června 2011 proběhla od 14.30 do 16.30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici veřejná prezentace projektů 7. Výzvy MAS Bystřička, o.p.s. 
Celkem se představilo 14 projektů, které předložily neziskové subjekty z celého území MAS. Po ukončení prezentace přistoupila výběrová komise k samotnému posouzení projektů. Zápis z jednání komise zde:

Zápis z jednání hodnotící komise 7. Výzva - pro web.pdf

 

Monitorovací zpráva ze 7. Výzvy

Dne 15.6.2011 zasedl monitorovací výbor MAS, manažer MAS Petra Janišová a ekonom MAS Marie Palacková k pravidelnému monitoringu projektů a naplňování SPL. Zde naleznete výsledky monitorování:

Monitorovací zpráva 7. Výzvy

 

Vzdělávací seminář pro úspěšné žadatele 7. Výzvy

Pro žadatele, kteří uspěli se svými projekty v 7. Výzvě, proběhl 28.června od 15.30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici vzdělávací seminář. Účastníci byli seznámeni se samotnou realizací projektů a s povinnými náležitostmi administrace. 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička