6.Výzva

Popis výzvy:
Je oficiálně vyhlášena 6. Výzva MAS Bystřičky, o.p.s. k předkládání projektů ve Fichi 1, Fichi 3 a Fichi 4 s termínem příjmu žádostí od 22.11.2010 do 12.12.2010. celková alokace pro tuto výzvu činí 2.000.000,- Kč.

Dokumenty ke stažení

6 Výzva MAS Bystřička.pdf

Fiche 1.pdf

Fiche 3.pdf

Fiche 4.pdf

Pravidla pro opatření IV.1.2.pdf

Samostatná příloha 9.pdf

Dodatek č. 1 k příloze 9.pdf

Dodatek č. 2 k příloze 9.pdf

Žádost dotaci.pdf

Instruktážní list k žádosti o dotaci.pdf

Informace pro zpracování projektu:

1) Nejprve vyplňte formulář žádosti pomocí instruktážního listu.

2) Projekt zpracujte dle závazné osnovy v Samostatné příloze 9. Pro Fichi 1 - Modernizace zemědělských podniků, je osnova uvedena na str. 20-23, pro Fichi 3 - Podpora cestovního ruchu je osnova na str. 194-197 a pro Fichi 4 - Podpora podnikání v regionu je osnova na str. 177-179. Při zpracování osnovy a žádosti dbejte na přesnost uváděných údajů a na soulad v těchto datech mezi žádostí a osnovou

2) V osnově se držte přesně pokynů uvedených v závazné osnově Samostatné přílohy 9 Pravidel pro opatření IV.1.1., dále se v příloze orientujte dle jednotlivých hlavních opatření. Nevynechávejte ani údaje, které se Vás zdánlivě netýkají - např. počet nově vytvořených pracovních míst - uveďte i nulový počet. Při uvádění názvů Fiche, opatření, podopatření a záměru použijte jejich přesnou definici, kterou naleznete v příslušné Fichi na str. 1, oddíl 4 a u zemědělců vedlejší opatření na str. 1, oddíl 6. V rámci harmonogramu je ve vzorové tabulce několik kolonek, z nichž není nutné využít Realizaci výběrového řízení, pokud je rozpočet projektu pod 500.000 Kč bez DPH a nejste povinni výběrové řízení provádět. U takových projektů stačí pouze marketingový průzkum.

3) Při výběru termínu žádosti o proplacení uvádějte jako nejbližší termín září 2011.

4) Veškeré povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci dodejte prosím ve dvou vydáních (jejich seznam naleznete v příslušné Fichi). Pro MAS stačí vždy prostá kopie, pro SZIF v originále, úředně ověřené či prosté kopii, rozhodují instrukce v příslušné Fichi.

5) Současně s dokumenty v písemné podobě předkládáte i žádost a projekt v elektronické podobě na CD.

6) Pokud jsou součástí projektu stavební práce, je nutné doložit vyjádření stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení, ohlášku ani jiné řízení stavebního úřadu. Pokud je přece jen potřeba stavební povolení, musí být v době podání žádosti o dotaci (tj. do 10.12.2010) pravomocné a platné.

Informace pro realizaci projektů:

1) Jednou z povinných příloh k podpisu Dohody bude potvrzení od Finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci (rozumějte zaregistrování projektů na RO SZIF Olomouc - tj. únor 2011) - prostá kopie.

2) Výdaje projektu nesmí být realizovány před zaregistrováním Žádosti o dotaci. Jedinými výdaji, které budou uznány zpětně, a to od 1.1.2007, jsou nákup nemovitosti a zpracování projektové a technické dokumentace.

3) Žadatelé jsou povinni zajistit si přefinancování projektu a následně podávají žádost o proplacení. Současně s formulářem Žádosti dokládají jako jednu z povinných příloh potvrzení o provedené úhradě dodavateli - zpravidla výpis z účtu žadatele.

Předběžný harmonogram 6. Výzvy:

1) Příjem žádostí: 22.listopadu - 10. prosince 2010

2) Výzva k doplnění neúplných žádostí: 13.12.2010 – 19.12.2010

3) Administrativní kontrola a kontrola úplnosti žádostí: 20.12.2010 – 7.1.2011

4) Vyrozumění žadatelů o výsledku kontroly: 10.1.2011 - 16.1.2011

5) Termín pro případné odvolání žadatelů proti vyřazení žádosti: 17.1.2011 – 25.1.2011

6) Bodové hodnocení, výběr projektů: 3.2.2011

7) Registrace projektů na RO SZIF: 22.2.2011

8) Podpis Dohody o spolufinancování se SZIF

Ukončení příjmu projektů

V pátek 10. prosince byl ukončen příjem žádostí v 6. Výzvě. Ve Fichi 1 byly předloženy byly dva projekty zemědělců, a to od Jaroslavy Smékalové a Agrospolu Velká Bystřice, s.r.o. Celková požadovaná dotace v této Fichi činí 504.738,- Kč. Alokace je překročena o 4.738,- Kč. Ve Fichi 4 bylo podáno 6 projektů drobných podnikatelů, a to od firmy Nickl stavby s.r.o., Petra Smékala, Marcely Vydrové, firmy BLAKE CZ, s.r.o., LM Company s.r.o. a Ing. Zbyňka Bajera. Celková požadovaná dotace činí 1.275.864,- Kč, převis nad alokací pro Fichi 4 je tedy 275.864,- Kč. Projekty nyní budou procházet kontrolami a počátkem února zasedne výběrová komise MAS k hodnocení projektů.

Hodnocení projektů

Dne 3. února 2011 zasedla výběrová komise MAS k hodnocení projektů 7. Výzvy. K prezentaci projektů se žadatelé dostavili v plném počtu a při následném hodnocení projektů bylo ke spolufinancování vybráno 7 projektů. Projekt s nejnižším počtem bodů nebude podpořen. Výběrová komise rozhodla o zachování původní alokace pro Fichi 1 - 500.000,- Kč a pro Fichi 4 - 1.500.000,- Kč. Z tohoto důvodu bude u tzv. hraničních projektů žadatelů Agrospol Velká Bystřice s.r.o. a BLAKE CZ s.r.o. pokrácena požadovaná dotace. Nevyužité finance alokované pro Fichi 3 - Cestovní ruch, budou přesunuty na další výzvu.

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička