5.Výzva

Popis výzvy:
Je oficiálně vyhlášena 5. Výzva MAS Bystřičky, o.p.s. k předkládání projektů ve Fichi 2, Fichi 5 a Fichi 7 s termínem příjmu žádostí od 19.4.2010 do 7.5.2010. celková alokace pro tuto výzvu činí 5.442.348,- Kč +150.000,- Kč převedených z režie MAS.

Dokumenty ke stažení

5. Výzva.pdf

Fiche 2.pdf

Fiche 5.pdf

Fiche 7.pdf

Žádost o dotaci.pdf

Instruktážní list k Žádosti o dotaci.pdf

Pravidla pro opatření IV.1.2.pdf

Samostatná příloha 9.pdf

Dodatek č. 1 k samostatné příloze 9.pdf

Dodatek č. 2 k samostatné příloze 9.pdf

Žádost o proplacení 8.- 10.kolo

Informace pro žadatele:

1) Při zpracování projektu použijte prosím formulář Žádosti o dotaci a k jeho vyplnění je přiložen Instruktážní list. Samotný projekt zpracujte podle Závazné osnovy pro dané opatření. Kód a název opatření naleznete v záhlaví jednotlivých Fichí a podrobné informace včetně osnovy projektu v Samostatné příloze 9. Pro Fichi 2 jsou určeny v této příloze dle použitého opatření především strany 204-214 a závazná osnova je na str. 224-226. Pro Fichi 5 jsou důležité především strany 215-223 a závazná osnova je na str. 227-229. Pro Fichi 7 jsou určeny strany 239-247 a závazná osnova je na stranách 248-250.

2) Veškeré předkládané přílohy vyhotovte prosím ve dvou paré, z toho jednou stačí vždy prostá kopie.

3) Na CD vypalte zpracovanou osnovu a vyplněnou žádost o dotaci

4) Při zpracování osnovy a žádosti dbejte na přesnost uváděných údajů a na soulad v těchto datech mezi žádostí a osnovou


5) V žádosti pište telefonní čísla v mezinárodní podobě, číslo účtu ve formě IBAN, tzn. 000000-0000000000,a termín předložení Žádosti o proplacení uvádějte nejdříve na počátek července 2010.

6) V osnově se držte přesně pokynů uvedených v závazné osnově Samostatné přílohy 9 Pravidel pro opatření IV.1.1., dále se v příloze orientujte dle jednotlivých hlavních opatření. Nevynechávejte ani údaje, které se Vás zdánlivě netýkají - např. počet nově vytvořených pracovních míst - uveďte i nulový počet.
Při uvádění názvů Fiche, opatření, podopatření a záměru použijte jejich přesnou definici, kterou naleznete v příslušné Fichi. V rámci harmonogramu je ve vzorové tabulce několik kolonek, z nichž není nutné využít Realizaci výběrového řízení, pokud je rozpočet projektu pod 500.000 Kč bez DPH a nejste povinni výběrové řízení provádět.

7) Jednou z nejdůležitějších informací pro žadatele je nutnost předfinancování projektu - tzn. celou částku za realizaci projektu jste nejdříve povinni uhradit sami a teprve poté podáváte žádost o proplacení požadované dotace.
Přesun financí z rozpočtu MAS - 10.6.2010

Vzhledem k předběžné rekapitulaci výdajů za režie MAS v roce 2010 bylo převedno Hlášením o změně 150.000,- Kč na projekty konečných žadatelů, čímž se zvýšila alokace pro 5. Výzvu na 5.592.348,- Kč

Průběh 5. Výzvy

Dne 7. května byl ukončen příjem žádostí v rámci 5. výzvy. Podáno bylo deset žádostí - dvě ve Fichi 2 (Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury) a osm ve Fichi 5 (Rozvoj vesnic, občanská infrastruktura a služby). Celková částka požadované dotace činí 6.284.471,- Kč, přičemž k dispozici pro tuto výzvu je 5.592.348,- Kč. Projekty prošly administrativní kontrolou a u žádného z nich nebyly shledány závažné nedostatky, proto budou všechny předloženy na zasedání výběrové komise MAS, a to 15.června 2010.

Zasedání Výběrové komise MAS - 16.6.2010

Dne 15.6.2010 zasedla Výběrová komise MAS k hodnocení projektů 5. Výzvy. Nejprve proběhlo školení komise, poté veřejná obhajoba projektů a následovalo samotné hodnocení. Vzhledem k finančním limitům bylo ke spolufinancování schváleno 8 projektů těchto žadatelů: Obec Svésedlice, Obec Hlubočky, Obec Tršice, Obec Bystrovany, Obec Doloplazy, Fotbalový klub Hlubočky, Město Velká Bystřice a Obec Bukovany. Zbývající dva projekty Tělocvičné jednoty Sokol Velká Bystřice a Kynologického klubu Bystrovany byly určeny jako náhradníci. Žadatelé budou v nejbližší době vyrozuměni o hodnocení svého projektu. Finanční alokace pro tuto výzvu činila 5.592.348,- Kč, včetně 150 tisíc přesunutých z režije MAS.

Registrace žádostí na SZIF - 18.6.2010

Dne 17. června byly všechny žádosti 5. Výzvy zaregistrovány na RO SZIF Olomouc a žadatelé mohou tedy již započít realizaci svých projektů. Pokud ovšem chtějí mít jistotu, že jim bude dotace opravdu poskytnuta, doporučujeme vyčkat až na výsledek administrativní kontroly SZIF, případně na podpis Dohody, ten lze očekávat koncem roku 2010.

Schválení projektů CP SZIF - 5.11.2010

Všechny žádosti zaregistrované na RO SZIF Olomouc jako vybrané projekty, byly schváleny ke spolufinancování. Jejich seznam naleznete výše. V těchto dnech obdrží žadatelé zvací dopis k podpisu Dohody. Při podpisu žadatel předkládá následující povinné přílohy: 1) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší 3 měsíců. V případě obcí a svazků obcí ne starší než 1.1. 2007 - originál nebo úředně ověřená kopie. 2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta - prostá kopie. 3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička