4.Výzva

Popis výzvy:
Je oficiálně vyhlášena 4. Výzva MAS Bystřičky, o.p.s. k předkládání projektů ve Fichi 1 a Fichi 4 s termínem příjmu žádostí od 16.11.2009 do 7.12.2009. Celková finanční alokace činí 2 mil. Kč

Dokumenty ke stažení

4.výzva.pdf

Fiche 1.pdf

Fiche 4.pdf

Žádost o dotaci.pdf

Instruktážní list k vyplnění Žádosti o dotaci.pdf

Samostatná příloha 9.pdf

Dodatek č.1 k Samostatné příloze 9.pdf

Pravidla pro opatření IV. 1.2..pdf

Dodatek č. 2 k samostatné příloze 9.pdf

Seznam dokument. k zadáv. řízení - leden 2010.pdf

Žádost o proplacení pro 8. kolo.pdf

Instruktážní list k žád. o propl. pro 8.kolo.pdf

Soupiska účetních dokladů.pdf

Informace pro žadatele:

1) Při zpracování projektu použijte prosím formulář Žádosti o dotaci a k jeho vyplnění je přiložen Instruktážní list. Samotný projekt zpracujte podle Závazné osnovy pro dané opatření. Kód a název opatření naleznete v záhlaví jednotlivých Fichí a podrobné informace včetně osnovy projektu v Samostatné příloze 9. Pro Fichi 1 jsou určeny v této příloze dle použitého opatření strany 7-14, 15-19 a závazná osnova je na str. 20-23 a 24-28. Pro Fichi 4 jsou důležité strany 165-176 a závazná osnova je na str. 177-179

2) Veškeré předkládané přílohy vyhotovte prosím ve dvou paré, z toho jednou stačí vždy prostá kopie.

3) Na CD vypalte zpracovanou osnovu a vyplněnou žádost o dotaci

4) Při zpracování osnovy a žádosti dbejte na přesnost uváděných údajů a na soulad v těchto datech mezi žádostí a osnovou


5) V žádosti pište telefonní čísla v mezinárodní podobě, číslo účtu ve formě IBAN, tzn. 000000-0000000000,a termín předložení Žádosti o proplacení uvádějte nejdříve na počátek července 2010.

6) V osnově se držte přesně pokynů uvedených v závazné osnově Samostatné přílohy 9 Pravidel pro opatření IV.1.1., dále se v příloze orientujte dle jednotlivých hlavních opatření. Nevynechávejte ani údaje, které se Vás zdánlivě netýkají - např. počet nově vytvořených pracovních míst - uveďte i nulový počet.
Při uvádění názvů Fiche, opatření, podopatření a záměru použijte jejich přesnou definici, kterou naleznete v příslušné Fichi. V rámci harmonogramu je ve vzorové tabulce několik kolonek, z nichž není nutné využít Realizaci výběrového řízení, pokud je rozpočet projektu pod 500.000 Kč bez DPH a nejste povinni výběrové řízení provádět.

7) Jednou z nejdůležitějších informací pro žadatele je nutnost předfinancování projektu - tzn. celou částku za realizaci projektu jste nejdříve povinni uhradit sami a teprve poté podáváte žádost o proplacení požadované dotace.
Průběh 4. Výzvy

Příjem žádostí byl ukončen 7.12.2009 a celkem bylo podáno 8 projektů, všechny ve Fichi 4 - podpora podnikání v regionu. Nikdo ze zemědělců bohužel ani po přímém oslovení neprojevil zájem, především z důvodu nevyhovujích kódů způsobilých výdajů. Většina zemědělských podnikatelů by upřednostnila dotaci na mobilní techniku. Podané projekty mají celkovou požadovanou dotaci ve výši 2.087.655,- Kč, přesahují tedy finanční možnosti výzvy.

Přesun financí - 29.1.2010

Správní rada MAS schválila na svém zasedání 28.1.2010 přesun financí v rámci 4. Výzvy - původní alokace činila 1 mil. Kč pro Fichi 1 (zemědělci) a 1 mil. Kč pro Fichi 4 (mikropodniky). Vzhledem k nulovém počtu žádostí ve Fichi 1 a naopak přetlaku žadatelů ve Fichi 4 rozhodla správní rada o převodu 250.000,- Kč ze zemědělců do mikropodniků. Zbývajících 750.000,- Kč bude využito až v následující výzvě č. 5.

Zasedání Výběrové komise MAS - 5.2.2010

Dne 4.2.2010 proběhlo v zasedací místnostni Městského úřadu ve Velké Bystřici zasedání Výběrové komise MAS. Nejprve proběhlo školení komise, poté veřejná prezentace projektů, při které své projekty obhajovalo 5 žadatelů, tři se omluvili. Po ukončení obhajob obodovali každý projekt vždy dva členové komise a na závěr byly žádosti sestupně seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet bodů. Vzhledem k novým pokynům SZIF, kdy již tzv. "hraniční" projekty (tj. projekty, pro které není k dispozici celá výše požadované dotace, ale pouze její část) patří mezi nevybrané projekty a výběrové komise může z nich určit náhradníky, je závěr následující: 4 projekty jsou vybrané ke spolufinancování, 4 projekty jsou nevybrané a z nich jsou potom první tři určeny jako náhradní, a to opět sestupně podle počtu udělených bodů. Poslední projekt již nemůže být ani na pozici náhradníka, protože obdržel příliš nízký počet bodů a nesplňuje požadavek ve Fichi, který říká, že projekt bude vybrán ke spolufinancování pouze v případě, že dosáhne alespoň 33 % bodů.

Registrace žádostí na RO SZIF Olomouc

Dne 22.února 2010 byly projekty 4. Výzvy registrovány na RO SZIF Olomouc a od této chvíle mohou tedy žadatelé započít s realizací svých projektů. Pokud by ovšem výdaje bez přiznané dotace nerealizovali, doporučujeme vyčkat alespoň do ukončení administrativní kontroly SZIF, při které by mohly být nalezeny administrativní nedostatky vedoucí k ukončení administrace projektu.

Změna v pořadí žadatelů - 16.3.2010

Vzhledem k rozhodnutí jednoho z úspěšných žadatelů 4. Výzvy, který ukončil oficiálně administraci svého projektu, došlo k posunu v bodovacím žebříčku. Tzv. hraniční projekt firmy Smětal s.r.o. dostane oproti původním předpokladům plnou výši požadované dotace a další žadatel v pořadí, pan Možíš, obdrží jako náhradník dotaci sníženou o 45.186,- Kč.

Informativní schůzka pro úspěšné žadatele 4. Výzvy

Dne 16.3.2010 proběhla v dopoledních hodinách v kanceláři Bystřička, o.p.s. informativní schůzka úspěšných žadatelů z 4. Výzvy. Zástupci z řad podnikatelů se seznámili s podmínkami pro samotnou realizaci projektů, především obdrželi pokyny týkající se administrativních úkonů nezbytných pro bezchybnou realizaci svých projektů.

Podpisy Dohod o spolufinancování

Vzhledem k situaci, kdy stále nedošlo k podpisu Dohod o spolufinancování se SZIF, musí někteří žadatelé této výzvy odložit podání Žádosti o proplacení a prodloužit tím realizaci svých projektů.

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička