3.Výzva

Popis výzvy:
Aktuálně je vyhlášena 3. Výzva MAS Bystřička, o.p.s. k předkládání projektů ve Fichi 2, Fichi 3 a Fichi 5 s termínem příjmu žádostí od 24.8.2009 do 11.9.2009.
Celková alokace činí 4.761.509,- Kč 

Dokumenty ke stažení

Žádost o dotaci.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instruktážní list k vyplnění Žádosti o dotaci.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fiche 2.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fiche 3.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fiche 5.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Pravidla pro opatření IV. 1.1..pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Samostatná příloha 9.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Pravidla pro opatření IV. 1.2..pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
3. Výzva.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Dodatek č.1 k Samostatné příloze 9.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Žádost o proplacení pro 8. kolo.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instruktážní list k žád. o propl. pro 8.kolo.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Soupiska účetních dokladů.pdf
--------------------------------------------------------------------------------

Informace pro žadatele:

1) Při zpracování projektu použijte prosím formulář Žádosti o dotaci a k jeho vyplnění je přiložen Instruktážní list. Samotný projekt zpracujte podle Závazné osnovy pro dané opatření. Kód a název opatření naleznete v záhlaví jednotlivých Fichí a podrobné informace včetně osnovy projektu v Samostatné příloze 9..

2) Veškeré předkládané přílohy vyhotovte prosím ve dvou paré, z toho jednou stačí vždy prostá kopie.

3) Na CD vypalte zpracovanou osnovu a vyplněnou žádost o dotaci

4) Při zpracování osnovy a žádosti dbejte na přesnost uváděných údajů a na soulad v těchto datech mezi žádostí a osnovou


5) V žádosti pište telefonní čísla v mezinárodní podobě, číslo účtu ve formě IBAN, tzn. 000000-0000000000,a termín předložení Žádosti o proplacení uvádějte nejdříve od konce března 2010.

6) V osnově se držte přesně pokynů uvedených v závazné osnově Samostatné přílohy 9 Pravidel pro opatření IV.1.1., dále se v příloze orientujte dle jednotlivých hlavních opatření. Nevynechávejte ani údaje, které se Vás zdánlivě netýkají - např. počet nově vytvořených pracovních míst - uveďte i nulový počet.
Při uvádění názvů Fiche, opatření, podopatření a záměru použijte jejich přesnou definici, kterou naleznete v příslušné Fichi. V rámci harmonogramu je ve vzorové tabulce několik kolonek, z nichž není nutné využít Realizaci výběrového řízení, pokud je rozpočet projektu pod 500.000 Kč bez DPH a nejste povinni výběrové řízení provádět.

Průběh 3. Výzvy - 5.10.2009:

Příjem žádostí byl ukončen 11.9.2009 a bylo přijato 10 žádostí o dotaci, z toho čtyři do Fiche 2 a šest do Fiche 5, s celkovou požadovanou dotací ve výši 6.432.196,- Kč, tzn., že požadavky převyšují o 1.670.687,- Kč alokaci pro tuto Výzvu. Ve Fichi 3 - Podpora cestovního ruchu bohužel nebyla podána ani jedna žádost, a to z důvodu přísnosti Pravidel PRV pro toto opatření. Všichni potenciální žadatelé se proto museli vzdát svého záměru. Přijaté projekty prošly kladně administrativní kontrolou i kontrolou úplnosti a v brzké době výběrová komise MAS obdrží podklady jednotlivých žádostí k prostudování.

Zasedání Výběrové komise - 16.10.2009

Dne 15.10.2009 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS a spolu s ním i prezentace projektů žadateli. Celkem předneslo obhajobu projektů osm žadatelů, dva se omluvili. Projekty byly ohodnoceny a seřazeny sestupně. Vzhledem k tomu, že dojde k rozdělení financí alokovaných pro Fichi 3 (do které se nepřihlásil žádný zájemce) do zbývajících dvou Fichí 2 a 5, a předpokládáme ještě přesun financí z prostředků MAS určených původně na administraci, nemůžeme dosud přesně určit, o jakou sumu budou pokráceny dva hraniční projekty. Seznam přijatých projektů naleznete v rubrice Potenciální projekty. Do schválených projektů budou přesunuty až po ukončení administrativní kontroly SZIF.

Informativní schůzka pro úspěšné žadatele 3. Výzvy - 29.10.2009

Dne 27.10.2009 se uskutečnilo v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici setkání pro úspěšné žadatele 3. Výzvy, kde byli zástupci obcí a spolků seznámeni s podmínkami pro samotnou realizaci projektů vybraných ke spolufinancování. Dále byli seznámení s administrativními postupy během a po ukončení realizace a také obdrželi příslib pomoci od pracovníků MAS.

Převod financí z rozpočtu MAS - 15.1.2010

V rámci hlášení o změně týkající se činnosti MAS bylo převedeno z financí určených pro administraci MAS 308.513,- Kč na projekty konečných žadatelů 3. Výzvy. Současně byli ke snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace vyzvání žadatelé, jejichž projekty získaly v této Výzvě nejnižší bodové hodnocení a tudíž budou z důvodu nedostatku financí pokráceny. Jedná se o projekty Obce Hlubočky a Tenisového klubu Hlubočky.

Průběh 3. Výzvy - 1.6.2010

V průběhu měsíce dubna obdrželi žadatelé zvací dopisy k podpisu Dohody o spolufinancování se SZIF a ihned po podpisu těchto Dohod podali někteří z nich Žádosti o proplacení, jelikož již měli své projekty zrealizovány. Do této chvíle byly podány 4 žádosti o proplacení a zbývajích 6 žadatelů ukončí realizaci do konce září 2010. Bližší informace o projektech naleznete v rubrikách Schválené projekty a Realizované projekty.

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička