2.Výzva

Popis výzvy:
V listopadu 2008 byla vyhlášena 2. Výzva MAS Bystřička, o.p.s. k předkládání projektů ve Fichi 1, Fichi 4 a Fichi 6 s termínem příjmu žádostí od 18.11.2008 do 5.12.2008. Celková alokace pro tuto Výzvu činí 3 miliony Kč. 

Dokumenty ke stažení

2.Výzva MAS.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fiche 1 - ofic..pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fiche 4 - ofic..pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fiche 6 - ofic..pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Pravidla pro opatření IV.1.2.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Žádost o dotaci 2. Výzva.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instruktážní list k vyplnění žádosti.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Hlášení o změnách.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Soupiska účetních dokladů.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instruktážní list k vyplnění soupisky.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Žádost o proplacení.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instrukt. list k žádosti o propl..pdf
--------------------------------------------------------------------------------

Informace pro žadatele:

1)  Pokud je v povinných přílohách předkládaných při podání Žádosti o dotaci uvedena kopie katastrální mapy, musí být tato mapa vystavená přímo Katastrálním úřadem.

2) Veškeré předkládané přílohy vyhotovte prosím ve dvou paré, z toho jednou stačí vždy prostá kopie.

3) Na CD vypalte zpracovanou osnovu a vyplněnou žádost o dotaci

4) Při zpracování osnovy a žádosti dbejte na přesnost uváděných údajů a na soulad v těchto datech mezi žádostí a osnovou

5) V žádosti pište telefonní čísla v mezinárodní podobě, číslo účtu ve formě IBAN, tzn.  000000-0000000000,a termín předložení Žádosti o proplacení uvádějte nejdříve od konce července 2009.

6) V osnově se držte přesně pokynů uvedených v závazné osnově Pravidel pro opatření IV.1.2., strana 18-20. Nevynechávejte ani údaje, které se Vás zdánlivě netýkají - např. počet nově vytvořených pracovních míst - uveďte i nulový počet. Při uvádění názvů Fiche, opatření, podopatření a záměru použijte jejich přesnou definici, kterou naleznete v příslušné Fichi. V rámci harmonogramu je ve vzorové tabulce několik kolonek, z nichž není nutné využít  Realizaci výběrového řízení, pokud je rozpočet projektu pod 500.000 Kč bez DPH a nejste povinni výběrové řízení realizovat.

Průběh 2. Výzvy - 9.12.2008

V současné době je ukončen příjem žádostí v 2. Výzvě k předkládání projektů. Celkem se přihlásilo 8 žadatelů o dotace ve Fichi 1 - Rozvoj zemědělských podniků a ve Fichi 4 - Podpora podnikání v regionu. Ve Fichi 6 - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům nebyl podán žádný projekt. Příčinu vidíme v malém, nebo téměř nulovém okruhu zájemů v této oblasti. Dne 10.1.2009 byla ukončena amidnistrativní kontrola a kontrola úplnosti žádostí a v průběhu tohoto týdne budou žadatelé vyrozuměni o výsledku kontroly. Do konce měsíce ledna budou předány podklady Výběrové komisi MAS a začátkem měsíce února proběhne zasedání Výběrové komise, která nejdříve vyslechne prezentace projektů samotných žadatelů a poté ohodnotí jednotlivé žádosti. Na přelomu února a března budou projekty zaregistrovány na RO SZIF Olomouc. Od této chvíle mohou již úspěšní žadatelé započít s realizací svých projektů, ovšem spíše doporučujeme vyčkat až po ukončení administrativní kontroly probíhající na RO SZIF Olomouc po zaregistrování žádostí. Pro tento úkon má SZIF 30ti denní lhůtu. K podpisu Dohody o spolufinancování na RO SZIF Olomouc budou žadatelé vyzváni na přelomu června a července a poté již mohou podávat Žádosti o proplacení dotace, dle harmonogramů uvedených v projektech.

Další informace o průběhu 2. Výzvy zveřejníme po zasedání Výběrové komise, spolu s přehledem žádostí vybraných ke spolufinancování. Přejeme všem žadatelům úspěch při tomto výběru a následné realizaci projektů.

Zasedání Výběrové komise - 6.2.2009

Dne 3.2.2009 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS spojené s prezentací projektů žadateli. Celkem předneslo obhajobu šest žadatelů z osmi a při následném výběru schválila Výběrová komise všech osm projektů ke spolufinancování z PRV. 19.2. budou projekty zaregistrovány na RO SZIF Olomouc, kde následně v 30 denní lhůtě proběhne administrativní kontrola náležistostí žádostí. Seznam projektů vybraných Výběrovou komisí MAS naleznete v rubrice Potenciální projekty. Do schválených budou přesunuty až po schválení na SZIF.

Informativní schůzka žadatelů 2. výzvy - 18.2.2009

Ve úterý 17.02.2009 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici informativní schůzka pro žadatele o dotaci z 2. výzvy k předkládání projektů. Žadatelé byli pozváni na základě výsledků ze zasedání Výběrové komise MAS Bystřička, o.p.s., konaného 3.2.2009. Úspěšní žadatelé byli seznámeni s dalším postupem při realizaci projektů a následné administrativě. Při sestavování podkladů pro tuto schůzku jsme použili zkušenosti z 1. výzvy a současně zpřesněných údajů, poskytnutých ze SZIF.

Průběh 2. Výzvy - 15.6.2010

Z celkového počtu osmi projektů jsou již čtyři zrealizovány a u tří z nich byla dotace vyplacena v plné výši, jeden ze žadatelů využil část objektu, ve kterém byl projekt realizován, k jinému účelu, a proto byla dotace částečně snížena. Zbývající čtyři projekty této výzvy budou dokončeny do konce srpna 2010. Další informace o projektech naleznete v rubrikách Schválené projekty a Realizované projekty. 

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička