Fiche

Fiche 1: Rozvoj zemědělských podniků

Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření z PRV:
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem a technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí cíl a záměr dosáhnout vyšší přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby při spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky inovacím. 2

FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Vedlejší opatření z PRV:
III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíle Fiche jsou – zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.

FICHE 3: Podpora cestovního ruchu

Hlavní uplatňované opatření z PRV:

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Vedlejší opatření z PRV:

Cílem Fiche je další podpora cestovního ruchu. Předmětem není ani tak budování nových kapacit, ale spíše podpořit investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Problémem je například stávající nabídka doplňkových sportovních aktivit v cestovním ruchu (různé typy hřišť, sportovní programy, pěší i cyklo turistika, lanové centra atd.).
Zajímavou příležitostí je založení podmínek pro agroturistiku, jako jednu z nových forem turistiky. V oblasti je ideální přírodní potenciál pro provozování agroturistických aktivit.

FICHE 4: Podpora podnikání v regionu

Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Vedlejší opatření z PRV:

Cílem a smyslem Fiche je podpořit širší spektrum drobných „výrobních“ podnikatelů a tím přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. Cílem je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je rovněž vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura

Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření z PRV:
III.2.1.1.- Obnova a rozvoj vesnic
III.2.2. - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíle Fiche jsou v podstatě shodné – zlepšení základních služeb na obcí, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.
Výsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Hlavními záměry Fiche jsou:
občanské vybavení a služby
integrovaná informační a školící centra s využitím ICT
zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Hlavní uplatňované opatření z PRV:
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Vedlejší opatření z PRV:
I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

Fiche je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, na podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.
Fiche je rovněž zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol).
Inovací je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů a vytvoření nových metod výroby. Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nikoliv jen z hlediska produkovaného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, ke snížení rizika porušení bezpečnosti a jakosti produktu.

FICHE 7: Kulturní dědictví

Hlavní uplatňované opatření z PRV:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Vedlejší opatření z PRV:

Cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička