Strategie             

Na konci roku 2015 byla zpracována závěrečná evaluační zpráva období 2007-2013 a tato zpráva byla podána na Státní zemědělský intervenční fond. K nahlédnutí ZDE.  

Strategický plán Leader je přímo součástí Integrované strategie území pro Region Bystřička na období 2007-2013. Integrovaná strategie je uceleným, komplexním rozvojovým dokumentem, vztahujícím se na celé území MAS.

Tento strategický dokument je komplexním záměrem, který řeší rozvoj území, regionu ze všech úhlů pohledů. Strategický plán Leader z něj vychází, respektuje jej a co je nejpodstatnější, že prostřednictvím Programu Leader (Programu rozvoje venkova ČR) bude možné realizovat vybrané relevantní priority a záměry stanovené v integrované strategii území.

Priority a cíle Strategického plánu LEADER jsou prezentovány v rámci připravených a přiložených Fichí. Celkem bylo na základě široké diskuse a rovněž s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu, provedené průzkumy mapující připravované projekty a skutečné potřeby místních subjektů zpracováno 6 Fichí, které by měly zajistit reálné naplnění vizí Regionu Bystřička. Hlavní témata strategie

Hlavní témata strategie byla stanovena na základě dlouhodobé diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Regionu Bystřička. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byla zvolena dvě základní témata:

  • Trvale udržitelný život na venkově

Téma zahrnuje celou škálu souvisejících aktivit jako podpora rozvoje podnikání a zvyšování zaměstnanosti, diversifikaci zemědělských podnikatelských aktivit, pokračující zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí, rozvoj lidských zdrojů a společenského, kulturního i sportovního života v obcích, šetrné využívání přírodních zdrojů a zhodnocování kulturního dědictví regionu. Dalším cílem je rovněž využít podmínek a stávajícího zájmu a přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj. Cestu (vizi) k naplnění cíle MAS Region Bystřička vidí především v udržení nabídky pracovních příležitostí, rozvoji celého spektra služeb, včetně vzdělávacích, zlepšení vybavenosti, příležitostí pro kulturní, volnočasové a sportovní aktivity, vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí.

Základní strategické linie pro celkový územní rozvoj:

  • Podpora podnikatelských aktivit, zemědělských i nezemědělských

Modernizace zemědělských podniků, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství – zahrnuje stavby a technologie v živočišné výrobě, stavby a technologie pro rostlinnou výrobu.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – zahrnuje stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, náklady na spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií.

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – zahrnuje stavební obnovu, novou výstavbu budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen.

  • Zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí

Obnova a rozvoj vesnic – obsahuje zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, budování a obnova sítí technické infrastruktury, obnova veřejných prostranství obce, parkové úpravy a výsadba veřejné zeleně; vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu; zpracování územních plánů.

  • Rozvoj lidských zdrojů a společenského života v obcích

Občanské vybavení a služby – řeší mimo jiné občanské vybavení a služby, objekty k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy; integrovaná informační a školící centra s využitím ICT; zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.

  • Podpora cestovního ruchu

Podpora cestovního ruchu z pohledu podnikatelských aktivit i veřejných projektů, které vytváří podmínky pro zvýšení návštěvnosti regionu – zahrnuje jednak investice do ubytovacích kapacit a sportovního vybavení a rovněž vyznačení pěších a lyžařských tras a tvorbu hippostezek.

  • Zhodnocování kulturního dědictví regionu

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – zahrnuje zpracování studií a programů obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova (kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních dřevin); obnovu a zhodnocování kulturního dědictví venkova, zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků; stálé výstavní expozice a muzea s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička