Partneři/členové MAS

Obecně prospěšná společnost vykonává prostřednictvím MAS místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (dále také jako „Místní partnerství“). 

Místní partnerství se uskutečňuje na základě smlouvy uzavřené mezi zájemcem na straně jedné (dále také jako „Partner MAS“) a obecně prospěšnou společností na straně druhé (dále také jako „Partnerská smlouva“). Partner MAS reprezentuje v místním partnerství především zájmy konkrétní zájmové skupiny (dále také jako „Zájmová skupina“) a tyto zájmy také aktivně prosazuje. Partner může být příslušný jen k jedné Zájmové skupině. Příslušnost k Zájmové skupině může Partner měnit; podmínky změny příslušnosti Partnera k zájmové skupině upravuje Partnerská smlouva. Partner má zejména právo volit členy orgánů MAS, právo být volen do orgánů MAS a právo účastnit se jednání (zasedání) nejvyššího orgánu MAS a hlasovat na něm. 

Partner MAS musí mít bydliště nebo sídlo na území některé obce MAS nebo musí na daném území místně působit.

Zájemci o partnerství v MAS si mohou vybrat mezi následujícími zájmovými skupinami, a to podle převažující činnosti nebo zájmu:

  • Veřejná správa - stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50% obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. příspěvkové organizace, ale i podniky. Zaměření na problematiku obecní samosprávy, zajištění vybavení a služeb v obcích
  • Volný čas - NNO - neziskové nestátní organizacenapř. SOKOL, Český zahrádkářský svaz, apod. Společným zájmem je zlepšení zázemí a činnosti NNO zejména v oblastech sportu a kultury. 
  • Zemědělci - zemědělské a potravinářské subjekty a subjekty podnikající v lesním hospodářství - převažuje zaměření na specifickou oblast podnikání spojenou s výrobou zem. produktů, potravin a produktů lesa, dřevozpracujícího průmyslu
  • Ostatní veřejnost - jednotlivci se zájmem o rozvoj území
  • Podnikání, cestovní ruch - podnikatelé se zaměřením na služby, podnikání nebo výrobu produktů mimo výše uvedené
  • Sociální služby a životní prostředí -  subjekty i jednotlivci

 

Seznam partnerů MAS 

Název partnera  zastupující osoba  zájmová skupina
Město Moravský Beroun Ing. Zdenka Szukalská Veřejná správa
Město Velká Bystřice Ing. Marek Pazdera Veřejná správa
Městys Velký Újezd Ing. Josef Jelen Veřejná správa 
Obec Domašov nad Bystřicí Ladislav Števanka Veřejná správa 
Obec Bukovany Ing. Ivana Vančurová  Veřejná správa 
Obec Bystrovany Ing. Hana Vagnerová  Veřejná správa 
Obec Daskabát  Luděk Melničuk  Veřejná správa 
Obec Doloplazy Bc.Josef Zdařil Veřejná správa 
Obec Hlubočky  Ing. Antonín Plíska  Veřejná správa 
Obec Jívová  Mgr. Jan Pewner Veřejná správa 
Obec Mrsklesy  Marie Liberdová  Veřejná správa 
Obec Norberčany  Marie Vališová  Veřejná správa 
Obec Přáslavice  Ing. Čestmír Rochovanský  Veřejná správa 
Obec Svésedlice  Lubomír Konar  Veřejná správa 
Obec Tršice  Leona Stejskalová Veřejná správa 
ELPREMONT elektromontáže s.r.o. David Rataj Podnikání, cestovní ruch
Fotbalový klub Hlubočky Ing. Tomáš Svozil Volný čas - NNO
fluxamat s.r.o. Renata Melichárková Podnikání, cestovní ruch
František Zatloukal FO nepodnikající Zemědělci
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy Miroslav Bílek Volný čas - NNO
Ing. Filip Štembírek FO nepodnikající Ostatní veřejnost
Ing. Tomáš Feranec  FOP podnikající Zemědělci 
Ing. Zbyněk Müller FO nepodnikající  Podnikání, cestovní ruch
Jan Dvořák FO nepodnikající Podnikání, cestovní ruch
Karla Metelková FOP podnikající Podnikání, cestovní ruch
Mgr. Alena Zaoralová FO nepodnikající Zemědělci
Mgr. Ivo Slavotínek FO nepodnikající Sociální služby a životní prostředí
Orel jednota Velká Bystřice Mgr. Zdeněk Lakomý Volný čas - NNO
Petr Nickl FO nepodnikající Volný čas - NNO
Roman Vlček FOP podnikající Podnikání, cestovní ruch
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Doloplazy Karel Gába Volný čas - NNO
Sportovní klub Velká Bystřice Ing. Lubomír Urban Volný čas - NNO
Tělovýchovná jednota Sokol Velký Újezd Ivana Richterová Volný čas - NNO

 

Podmínky pro  přistoupení partnerů MAS, včetně práv a povinností partnera

Přihláška. Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy je povinen podat písemnou přihlášku, vyplnit její obsahové údaje, vlastnoručně ji podepsat (v případě partnera – právnické osoby, oprávněným zástupcem) a doručit obecně prospěšné společnosti; formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách obecně prospěšné společnosti nebo v sídle obecně prospěšné společnosti. Přihláška obsahuje zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o zájemce, který je fyzickou osobou, obchodní firmu (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o zájemce, který je právnickou osobou, a určení zájmové skupiny, kterou bude zájemce chtít reprezentovat a jejíž zájmy bude chtít v MAS prosazovat.

Přihláška partnera ke stažení ZDE 

Posouzení přihlášky. Společnost posoudí, zda přihláška Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy obsahuje veškeré nezbytné údaje. Pokud přihláška Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy neobsahuje veškeré požadované údaje, je neúplná nebo jako řádná neobstojí (dále také jako „Vady přihlášky“), vyzve společnost Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy (jen však má-li společnost k dispozici nezbytné údaje o Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy) k doplnění přihlášky či k jinému postupu směrem k odstranění vad přihlášky, a to do 1 měsíce od doručení přihlášky společnosti; společnost při tom poskytne Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy přiměřenou lhůtu k odstranění Vad přihlášky, ne však delší než 1 měsíc. Neodstraní-li Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy Vady přihlášky ve stanovené lhůtě, nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy k odstranění Vad přihlášky, k přihlášce Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy se nepřihlíží.

Právo na uzavření Partnerské smlouvy. Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy vzniká právo na uzavření Partnerské smlouvy, pokud:

  1. splňuje podmínky Partnera MAS uvedené v čl. 10. odst. 4 zakládací listiny,
  2. podal řádnou písemnou přihlášku a         
  3. nejvyšší orgán MAS rozhodl o přijetí zájemce za Partnera MAS

(dále také jako „Podmínky přijetí Partnera MAS“), nestanoví-li zakládací listina jinak (viz čl. 10.8 předposlední věta zakládací listiny).

Uzavření Partnerské smlouvy, ustavující Valná hromada Partnerů MAS. Nebrání-li žádná překážka uzavření Partnerské smlouvy, zašle společnost do 14 dnů od splnění Podmínek přijetí Partnera MAS Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy koncept Partnerské smlouvy. Řádným uzavřením Partnerské smlouvy se Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy stává Partnerem MAS; k uzavření Partnerské smlouvy dochází zpravidla v sídle společnosti. Uzavře-li Partnerskou smlouvu osoba (zájemce), která k okamžiku uzavření Partnerské smlouvy nesplňuje podmínky uvedené v čl. 10.7 zakládací listiny, Partnerem se nestává; to neplatí, stanoví-li zakládací listina výslovně jinak (viz následující věta tohoto čl. 10.8 zakládací listiny).

Osoby, které uzavřou Partnerskou smlouvu nejpozději do 24.2.2015, se stávají, bez ohledu na Podmínky přijetí Partnera MAS, Partnerem MAS uzavřením Partnerské smlouvy, splňují-li k okamžiku uzavření partnerské smlouvy podmínky Partnera MAS uvedené v čl. 10. odst. 4 zakládací listiny; takové osoby pak tvoří ustavující Valnou hromadu Partnerů MAS, která má právo volit (jmenovat) první členy jednotlivých povinných orgánů MAS. Ustavující Valná hromada Partnerů MAS musí být tvořena nejméně počtem 21 Partnerů MAS.

Základní zásady statusu Partnera MAS. Podmínky pro vznik statusu Partnera MAS musí být rovné a nediskriminační.

Pravidelný roční partnerský příspěvek. Partner MAS má právo na čerpání služeb od společnosti spočívajících v zajištění správní a finanční činnosti pro platformu místního partnerství, zejména v zajištění řádného chodu MAS a organizace jednání (zasedání) jednotlivých orgánů MAS. Poskytování těchto služeb je zpoplatněno, a to formou pravidelných ročních příspěvků (dále také jako „Pravidelný roční partnerský příspěvek“). Výši Pravidelného ročního partnerského příspěvku určuje vždy pro příslušný kalendářní rok správní rada společnosti, a to nejpozději do 15. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, za nějž se Pravidelný roční partnerský příspěvek hradí. Údaj o výši Pravidelného ročního partnerského příspěvku společnost bezodkladně zveřejní na svých webových stránkách. Pravidelný roční partnerský příspěvek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Zánik Partnerské smlouvy. Partnerská smlouva zaniká také: 

a)      přestane-li Partner MAS splňovat podmínky uvedené v článku 10.4 této zakládací listiny; Partnerská smlouva zaniká k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Partner MAS přestal splňovat podmínky uvedené v článku 10.4 této zakládací listiny,

b)      písemnou výpovědí Partnerské smlouvy ze strany Partnera MAS  - výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena obecně prospěšné společnosti; Partnerská smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby,

c)      písemnou dohodou uzavřenou mezi Partnerem MAS a obecně prospěšnou společností o zániku Partnerské smlouvy; Partnerská smlouva zaniká dnem uvedeným v písemné dohodě, jinak dnem, kdy nabyla účinnosti,

d)      vyloučením Partnera MAS ze strany obecně prospěšné společnosti – obecně prospěšná společnost je oprávněna Partnera MAS vyloučit, porušuje-li Partner MAS své povinnosti stanovené touto zakládací listinou podstatným způsobem, zejména bude-li v prodlení déle jak 2 měsíce s úhradou Pravidelného ročního partnerského příspěvku nebo neúčastní-li se jako člen orgánu MAS opakovaně (nejméně 3x) jednání takového orgánu MAS. Vyloučení Partnera MAS musí být provedeno písemnou formou a musí v něm být uveden důvod vyloučení tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným. Partnerská smlouva v takovém případě zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bylo vyloučení doručeno Partnerovi MAS,

e)      v dalších případech stanovených Partnerskou smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

Zánik statusu Partnera MAS. Zánikem Partnerské smlouvy zaniká status Partnera.    

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička