Struktura společnosti

Právní subjektivita společnosti Bystřička, o.p.s.

Právní formou je obecně prospěšná společnost (viz. zakládací listina společnosti). Obecným cílem společnosti je rozvoj území společnosti Bystřička, který bude naplňován i následujícími kroky:

 • rozvoj všech oblastí života v regionu,
 • ochrana přirozených hodnot a zdrojů území, jak hmotných, tak i nehmotných

 • podpora spolupráce subjektů na území místní akční skupiny, koordinace společného postupu,

 • trvale udržitelný rozvoj území obcí uvedených v článku 2.2. zakládací listiny 

Přijetím nové zakládací listiny dne 24.2.2015 došlo k rozdělení struktury společnosti na zákonnou složku Bystřička, o.p.s. s právní subjektivitou (jejíž orgány tvoří Správní rada, Dozorčí rada a statutárním zástupcem je ředitel společnosti) a na organizační složku Místní akční skupinu (MAS) Bystřička, kterou spravují povinné orgány (Valná hromada MAS, Rada MAS, Kontrolní komise MAS a Výběrová komise MAS)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgány Bystřička, o.p.s.

Správní rada je nejvyšším orgánem o.p.s. a má devět členů. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Funkční období člena správní rady je tříleté a funkci člena správní rady lze zastávat i opětovně. 

Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná a je partnerem MAS nebo zástupcem partnera MAS. 

Správní rada rozhoduje zejména o:

 • jmenování a odvolání ředitele a jeho odměňování
 • o zřízení kanceláře společnosti
 • o přeměně o.p.s. a zrušení o.p.s.

Správní rada schvaluje:

 • statut o.p.s., pokud existuje
 • předmět doplňkových činností
 • rozpočet o.p.s.
 • řádnou, mimořádnou, případně konsolidovanou uzávěrku
 • výroční zprávu o.p.s.
 • ceník služeb
 • uzavření pracovních a jiných smluv se zaměstnanci a třetími osobami

Členy správní rady jsou:

 • Ing. Antonín Plíska - předseda
 • Ing. Marek Pazdera
 • Ing. Zbyněk Müller
 • David Rataj
 • Ing. Ivana Vančurová
 • Mgr. Jan Pewner
 • Ivana Richterová
 • Ing. Tomáš Svozil
 • Mgr. Alena Zaoralová

 

Dozorčí rada o.p.s. je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada má tři členy, které jmenuje zakladatel společnosti. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

Dozorčí rada společnosti:

 • přezkoumává řádnou, mimořádnou, případně konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 • nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti
 • dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou

Dozorčí rada je oprávněna:

 • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
 • svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti

Členy dozorčí rady jsou:

 • Leona Stejskalová - předsedkyně
 • Mgr. Zdeněk Lakomý
 • Roman Vlček

 

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitelem společnosti může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná. 

Ředitelem společnosti je František Zatloukal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Manažer společnosti je jmenován správní radou společnosti. 

Manažer je ze své činnosti odpovědný správní radě a zejména:

 • odpovídá za poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností
 • obsahově připravuje jednání správní rady
 • zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti
 • jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí 
 • odpovídá za včasné seznámení potencionálních žadatelů o podporu s vyhlášenými podpůrnými programy
 • připravuje podklady pro výroční zprávu společnosti
 • provádí veškeré účetní, finanční a ekonomické operace související s činností společnosti
 • se ve své činnosti řídí platnými zákony, usneseními správní rady
 • spolupracuje s auditorem a dozorčí radou při provádění auditu a kontrole hospodaření společnosti

Manažerem společnosti je paní Petra Janišová .

 

Dalším zaměstnancem společnosti je Ing. Petra Andrýsková, je pověřená vykonáváním administrativních činností souvisejících s fungováním společnosti a spoluprací s manažerem společnosti. 

 

Pracovní skupiny

V MAS Bystřička byly vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými tématickými okruhy, které jsou prioritami MAS a které jsou jednotlivým členům pracovních skupin blízké. Úkolem pracovních skupin je především analyzovat situaci na území MAS v jednotlivých tematických oblastech, a dále spolupracovat na přípravě Integrované strategie rozvoje území pro období 2014-2020.

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička