Historie

Od 2. poloviny roku 2005 se Sdružení obcí mikroregionu Bystřička začalo připravovat na iniciativu LEADER. Dne 6.prosince 2005 proběhlo ve Velké Bystřici setkání partnerů v rámci přípravy na možnost čerpání finančních prostředků z iniciativy LEADER. Na jednání bylo zvoleno téma rozvojové strategie a zvolen řídící výbor pro pozdější založení MAS. Důležitým krokem bylo spojení Mikroregionu Bystřička s územím Vojenského újezdu Libavá. Toto spojení bylo odůvodněné praktickou homogenitou území.

19.prosince 2005 proběhla ve Velké Bystřici ustavující Valná hromada obecně prospěšné společnosti Bystřička o.p.s.. Byly zvoleny statutární orgány sdružení – správní rada a dozorčí rada společnosti. V rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě byla Bystřička o.p.s. zapsaná dne 2. února 2006 v oddíle O, vložce číslo 215. Orgány potřebné pro přípravu a realizaci záměru pro program LEADER ČR – výběrová komise, programovací výbor, monitorovací výbor byly zvoleny na jednání valné hromady Bystřičky o.p.s. dne 28.2. 2006.

Následně MAS předložila svůj první záměr do programu LEADER ČR. Na základě výběrového řízení nebyl bohužel tento záměr vybrán.

Díky aktivní práci MAS, díky úspěšně realizovaným projektům, a především díky dobré propagaci a informační kampani počet členů MAS stoupl až na současných 40 zakladatelů o.p.s.. Z původních 10-ti obcí se území MAS rozrostlo v letech 2006 a 2007 o další členské obce až na současných 12 obcí na území MAS.

Od 1.1.2011 se na základě změny zákona o obecně prospěšných společnostech změnil statutární orgán společnosti a nově se jím stal namísto předsedy správní rady ředitel organizace. Dne 29.6.2011 proběhlo zasedání správní rady, na kterém odstoupil původní ředitel Ing. Zbyněk Müller a novým byl jmenován Ing. Jan Ulrich. Na následné Valné hromadě zakladatelů byla schválena upravená zakládací smlouva společnosti.

Dne 19.6.2014 proběhla Valná hromada společnosti Bystřička, o.p.s., na které byly jednomyslně všemi přítomnými zakladateli přijaty do územní působnosti MAS čtyři nové obce - Domašov nad Bystřicí, Jívová, město Moravský Beroun a Norberčany. Pro nové plánovací období došlo tedy k výrazné změně území MAS. Nově působíme na území 15 obcí a do naší působnosti již nespadá Vojenský újezd Libavá, a to na základě podmínek pro nové plánovací období 2014 - 2020. V tomto období již nemohou MAS zahrnovat do svého území vojenské újezdy. Plocha našeho území nyní zahrnuje přes 200 km2 a žije u nás přes 20 tisíc obyvatel.

Dne 24.února 2015 proběhlo zasedání, na kterém došlo ke kompletní změně struktury společnosti Bystřička, o.p.s., byla předložena smlouva o převodu zakladatelských práv a povinností z dosavadních 41 nově na jediného zakladatele – Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, byla jmenována nová správní a dozorčí rada, ředitel společnosti a za účasti notáře byla přijata nová zakladatelská listina. Dále byly podepsány partnerské smlouvy se zájemci, kteří si podali přihlášku partnera a valná hromada partnerů následně zvolila povinné orgány MAS. Tím byla dokončena transformace společnosti.  

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička