Aktuality


Cílem projektu "Realizace SCLLD MAS Bystřička" je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 na území MAS Bystřička. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu bude 9 zrealizovaných výzev a 30 uskutečněných aktivit pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Příprava 8. Výzvy a aktualizace Fichí

Datum konání: 21. 10. 2011

V souvislosti s přípravou 8. Výzvy proběhla aktualizace Fichí 1 - Rozvoj zemědělských podniků, 3 - Podpora cestovního ruchu a 4 - Podpora podnikání v regionu.
Předpokládáme příjem žádostí v termínu 21.listopadu - 9.prosince 2011, s celkovou alokací cca 2 mil. Kč.
Aktualizovanou podobu Fichí naleznete v příloze.
Konečná podoba Výzvy bude zveřejněna ihned po schválení SZIF.

Fiche 1
Fiche 3
Fiche 4Projekt z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

Datum konání: 30. 9. 2011

banner-pov.jpg
Tento projekt byl zaměřen na pořízení zázemí pro volnočasové aktivity obcí MAS Bystřička.
V rámci projektu bylo pořízeno: Pódium, mobilní stan a skákací hrad pro děti.
Celková hodnota projektu je 764.581,- Kč. Příspěvek z POV Olomouckého kraje tvoří částka 252.000,- Kč.
Všechna tato zařízení budou využívána obcemi MAS Bystřička při pořádání kulturních a společenských akcích, kterých je každoročně v každé obci několik.. Zakoupené investice podstatně zkvalitní jejich pořádání a přispěje tak k lepšímu kulturnímu a společenskému vyžití místních obyvatel.

Popis projektu
IMG_0386.jpgPříprava 8. Výzvy

Datum konání: 12. 9. 2011

Rádi bychom upozornili podnikatele působící na území MAS na připravovanou 8. Výzvu k příjmu žádostí o dotaci. Předběžný termín pro příjem žádostí je 21.11. - 9.12.2011 a výzva bude otevřená pro zemědělce, mikropodniky a podnikatele v cestovním ruchu. Alokace pro jednotlivé Fiche bude stanovena a včas zveřejněna.
V současné době probíhá aktualizace Fichí 1, 3 a 4, které se týkají právě připravované výzvy a ihned po jejich schválení na SZIF budou zveřejněny na těchto stránkách.
Vzhledem k nezbytnosti administrativní přípravy projektů vyzýváme potenciální zájemce o dotaci, aby kontaktovali sekretariát MAS:
Petra Janišová, tel. 724 588 832, e-mail: janisova@masbystricka.czProjekty doporučené Hodnotitelskou komisí

Datum konání: 27. 8. 2011

Dne 26.8.2011 byl na webových stránkách SZIF zveřejněn seznam projektů spolupráce doporučených hodnotitelskou komisí ke spolufinancování. Projekt národní spolupráce "Od Kosíře po Bystřičku, bavíme se na jedničku" nebyl bohužel zařazen mezi vybrané projekty, projekt mezinárodní spolupráce "Spojují nás tradice" bude podpořen z prostředků EU, prostřednictvím Programu rozvoje venkova, Osy IV. Leader, Opatření IV.2.1. projekty spolupráce.
Celkem bylo ve 13.kole příjmu žádostí na SZIF předloženo 50 žádostí o dotaci, přičemž žadateli byly Místní akční skupiny z celé ČR, které mnohdy měly za partnery organizace z dalších členských států EU. Na základě výsledků administrativní kontroly projektů a na základě prezentací a hodnocení bude podpořeno 32 projektů spolupráce.Veřejná prezentace projektů spolupráce

Datum konání: 18. 8. 2011

V termínu od 16.8. do 18.8 probíhala v Praze na MZE Veřejná obhajoba projektů opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce před Hodnotitelskou komisí. Naše MAS představovala a obhajovala dva projekty spolupráce, oba společně se zástupcem MAS Region HANÁ, Ing. Jaroslavem Brzákem. Projekty byly představeny formou krátké prezentace a následnou ústní obhajobou.
Prezentaci mezinárodního projektu můžete shlédnout v příloze.

Prezentace mezinár. projektu spolupráce "Spojují nás tradice"Administrativní kontrola projektů konečných žadatelů

Datum konání: 4. 8. 2011

Dne 1.8.2011 byla ukončena administrativní kontrola projektů konečných žadatelů v opatření IV1.2. naší 7. Výzvy. Celkem bylo na SZIF doručeno 11 žádostí, z tohoto počtu bylo na základě administrativní kontroly RO SZIF Olomouc vyzváno 6 žadatelů k odstranění nedostatků. Žádný projekt nebyl ukončen ani nebyly shledány chyby závažnějšího charakteru.Administrativní kontrola projektu spolupráce

Datum konání: 21. 7. 2011

Naše MAS byla těchto dnech vyzvána k odstranění nedostatků zjištěných během administrativní kontroly u národního projektu spolupráce s názvem "Od Kosíře po Bystřičku, bavíme se na jedničku". Veškeré nedostatky byly napraveny a nyní čekáme na zveřejnění termínu prezentace termínu prezentace v Praze.Schválení žádostí 6. Výzvy

Datum konání: 27. 6. 2011

Dne 23.6.2011 byl zveřejněn na webových stránkách SZIF seznam schválených žádostí o dotaci z 12.kola příjmu, což je naše 6. Výzva. Schváleno bylo všech sedm projektů vybraných výběrovou komisí MAS a v současné době jsou na SZIF připravovány k podpisu Dohody o spolufinancování projektů.
Na této adrese naleznete úplný text: https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1308832570980.pdfProjekty spolupráce

Datum konání: 27. 6. 2011

Naše organizace, Bystřička, o.p.s., zpracovala společně s partnerskými MAS během uplynulých měsíců dva projekty spolupráce, a to za vydatné účasti spolků, obcí a dalších neziskových organizací našeho regionu.
Oba projekty byly v pátek 24.6.2011 zaregistrovány na Centrálním pracovišti SZIF v Praze. Jedná se o jeden projekt národní spolupráce a jeden projekt mezinárodní spolupráce.
V národním projektu je našim partnerem MAS Region HANÁ a cílem je podpora společenského a kulturního života v obou partnerských regionech, nastartování vzájemné spolupráce. Projekt v sobě zahrnuje investiční část (nákup vybavení podporujícího spolkovou činnost) a neinvestiční část (uspořádání řady akcí, včetně populárního geocachingu).
Do mezinárodního projektu jsou kromě naší MAS zapojeni další dva partněři - opět MAS Region HANÁ a slovenská MAS Požitavie-Širočina. V rámci projektu budou podpořeny aktivity týkající se kulturního dědictví, lidových řemesel, umění, amatérských divadel a folklóru.
Během následujících měsíců proběhne administrativní kontrola projektů, veřejná obhajoba v Praze a následně hodnocení a výběr. Pokud dojde ke schváleí našich žádostí, realizace bude následovat v letech 2012 - 2013.Pozvánka na akci

Datum konání: 10. 5. 2011

Ovčácký den - plakát.jpg
Jménem chovatele ovcí, pana Sochůrka, si Vás dovolujeme pozvat na již tradiční "Ovčácký den Olomouckého kraje". Akce se bude konat v Hlubočkách v sobotu 21.5.2011 od 10.00. Návštěvníci uvidí mnoho zajímavostí spojených s ovečkami, mohou ochutnat speciality a k poslechu a tanci zahraje skupina Heřmánci.
Pozvánku naleznete v příloze.
Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička