Aktuality


Cílem projektu "Realizace SCLLD MAS Bystřička" je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 na území MAS Bystřička. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu bude 9 zrealizovaných výzev a 30 uskutečněných aktivit pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Seminář pro úspěšné žadatele 8. Výzvy

Datum konání: 8. 4. 2012

Pro žadatele, jejichž žádosti byly v rámci 8. Výzvy zařazeny mezi projekty vybrané ke spolufinancování, se uskuteční v pondělí 16. dubna od 14.30 hod. seminář zaměřený na úspěšnou realizaci projektů.
Pozvánku naleznete v příloze.

Pozvánka na vzdělávací seminář - 8. Výzva[1].docRegistrace žádostí

Datum konání: 31. 3. 2012

Dne 27. března 2012 byly na SZIF registrovány žádosti úspěšných žadatelů 8. Výzvy. V příloze naleznete seznam vybraných a registrovaných žádostí.

Seznam vybraných žádostí pro web.pdfRozhodnutí výběrové komise MAS ve věci odvolání žadatelů

Výběrová komise MAS se sešla 23.3.2012 ke svému III. zasedání v souvislosti s naší 8. výzvou. Během svého jednání posoudila dokumenty doložené žadateli ROMZA - Nedvězí, spol.s.r.o. a PROJECT MALT spol.s.r.o. Po podrobném prozkoumání a posouzení dospěla k závěru, že ve věci firmy PROJECT MALT spol.s.r.o. přehodnotí své původní stanovisko a projekt tedy bude doporučen k podpoře a u zemědělského podniku ROMZA - Nedvězí, spol.s.r.o. potvrdila původní rozhodnutí o zařazení projektu mezi nevybrané k podpoře.
Zápis z III. zasedání výběrové komise MAS naleznete v příloze.

Zápis z III.jednání hodnotící komise 8. Výzva [1].pdfOdvolání proti rozhodnutí výběrové komise MAS

Na základě odvolání dvou žadatelů proti rozhodnutí výběrové komise MAS zasedla 12.3. výběrová komise ke II. zasedání v souvislosti s naší 8. Výzvou. K jednání byli přizváni i zástupci obou odvolávajících se žadatelů - ROMZA - Nedvězí, spol.s.r.o. a PROJECT MALT spol.s.r.o.
Výběrová komise znovu vyslechla obhajobu obou firem, spolu se zpřesňujícími informacemi k projektům a žadatelé byli vyzvání k doložení doplňujících dokumentů.
Zápis ze zasedání výběrové komise naleznete v příloze.

Zápis z II.jednání hodnotící komise 8. Výzva .pdfZasedání výběrové komise MAS

Datum konání: 1. 3. 2012

Dne 23.2.2012 proběhlo zasedání výběrové komise MAS spojené s prezentací projektů žadateli. Celkem se představilo osm projektů ve třech Fichích a výsledky hodnocení naleznete v přiloženém dokumentu.

Zápis z jednání hodnotící komise 8. Výzva - pro web[2].pdfUkončení příjmu žádostí v 8. Výzvě

Datum konání: 15. 12. 2011

Dne 13. prosince 2011 byl ukončen příjem žádostí v 8. Výzvě MAS Bystřička, o.p.s. Celkem bylo přijato osm projektů, z toho 1 ve Fichi 1 Rozvoj zemědělských podniků, 3 ve Fichi 3 Podpora cestovního ruchu a 4 ve Fichi 4 Podpora podnikání v regionu.
Projekty budou nyní procházet administrativní kontrolou a na přelomu ledna a února budou prezentovány žadateli před Výběrovou komisí MAS.

Seznam přijatých žádostí naleznete v příloze.

Seznam projektů přijatých v 8. VýzvěVyhlášení 8. Výzvy

Datum konání: 21. 11. 2011

Dnešního dne došlo ke schválení 8. Výzvy příjmu žádostí Bystřička, o.p.s. Centrálním pracovištěm SZIF v Praze.
Příjem bude probíhat od 22. listopadu do 13. prosince 2011 v kanceláři MAS Bystřička na adrese Zámecké náměstí 81, 783 53 Velká Bystřice.

Podrobnosti k vyhlášené výzvě naleznete v rubrice "dotace", 8. Výzva

8. Výzva MAS Bystřička[2].docJednání správní rady, dozorčí rady a programového výboru

Datum konání: 14. 11. 2011

Dne 3.listopadu 2011 proběhlo ve Velké Bystřici jednání správní rady, dozorčí rady a programového výboru naší společnosti. Na programu jednání bylo schvalování návrhu 8. Výzvy, včetně vyhlašovaných Fichí a alokace, jak je připravil programový výbor, dále informace o hodnocení MAS, o připravované realizaci projektu spolupráce a na závěr byli přítomní seznámeni s vizí fungování společnosti v dalším plánovacím období, tzn. od roku 2014.
Veškeré předložené návrhy byly na základě hlasování jednomyslně schváleny.

Následně byl tedy SZIF oficiálně požádán prostřednictvím portálu farmáře o schválení výzvy. Podle informací z CP SZIF k tomu dojde až 21. listopadu. Termín příjmu žádostí se tedy posouvá na 22. listopadu - 13. prosince 2011. Formulář žádosti o dotaci a instruktážní list k jejímu zpracování naleznou zájemci ihned po schválení výzvy v rubrice "Dotace - 8. Výzva".Hodnocení MAS

Datum konání: 30. 10. 2011

V průběhu září proběhlo každoroční hodnocení činnosti Místních akčních skupin (MAS) z celé ČR. Pro MAS byl sestaven dotazník obsahující celkem 85 otázek zaměřených na sedm oblastí činnosti - tzn. nejen na administrativní činnost týkající se žádostí o dotaci ze IV.Osy Programu rozvoje venkova, ale také na strategické dokumenty organizace, personální zajištění, integraci a rozvoj MAS, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbové aktivity MAS. Tento dotazník sloužil jako podklad pro hodnocení a zástupci jednotlivých MAS následně prezentovali svoji činnost formou veřejné prezentace.
V hodnotící komisi zasedli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin a zástupci hodnotitele za IV. Osu Programu rozvoje venkova ČR.

Naše MAS se umístila při hodnocení činnosti za rok 2010 ve skupině B, což je podle oficiální definice dobře fungující MAS, u které je prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

Zde je odkaz na kompletní zprávu o hodnocení MAS, zveřejněnou na stránkách MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.htmlSeminář pro žadatele 8. Výzvy

Datum konání: 30. 10. 2011

Bystřička, o.p.s. vás zve na vzdělávací seminář pro žadatele 8. Výzvy k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader regionu Bystřička a s pravidly Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader.
Seminář se koná: 10. listopadu 2011 ve 14:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici
Tato Výzva bude vyhlášena pro Fichi 1 – Rozvoj zemědělských podniků, Fichi 3 – Podpora cestovního ruchu a Fichi 4 – Podpora podnikání v regionu a přijem žádostí proběhne pravděpodobně v termínu 22. listopadu - 9. prosince 2011.

Zájemce o informace srdečně zveme a rádi zodpovíme všechny dotazy.

Žádáme o nahlášení účasti na e-mail: janisova@masbystricka.cz, příapdně na tel. čísle +420 724 588 832

Pozvánka na vzdělávací seminář - 8. Výzva.doc
Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička