Aktuality


Cílem projektu "Realizace SCLLD MAS Bystřička" je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 na území MAS Bystřička. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu bude 9 zrealizovaných výzev a 30 uskutečněných aktivit pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Hodnocení MAS

Datum konání: 30. 10. 2011

V průběhu září proběhlo každoroční hodnocení činnosti Místních akčních skupin (MAS) z celé ČR. Pro MAS byl sestaven dotazník obsahující celkem 85 otázek zaměřených na sedm oblastí činnosti - tzn. nejen na administrativní činnost týkající se žádostí o dotaci ze IV.Osy Programu rozvoje venkova, ale také na strategické dokumenty organizace, personální zajištění, integraci a rozvoj MAS, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbové aktivity MAS. Tento dotazník sloužil jako podklad pro hodnocení a zástupci jednotlivých MAS následně prezentovali svoji činnost formou veřejné prezentace.
V hodnotící komisi zasedli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin a zástupci hodnotitele za IV. Osu Programu rozvoje venkova ČR.

Naše MAS se umístila při hodnocení činnosti za rok 2010 ve skupině B, což je podle oficiální definice dobře fungující MAS, u které je prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

Zde je odkaz na kompletní zprávu o hodnocení MAS, zveřejněnou na stránkách MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.htmlSeminář pro žadatele 8. Výzvy

Datum konání: 30. 10. 2011

Bystřička, o.p.s. vás zve na vzdělávací seminář pro žadatele 8. Výzvy k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader regionu Bystřička a s pravidly Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader.
Seminář se koná: 10. listopadu 2011 ve 14:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici
Tato Výzva bude vyhlášena pro Fichi 1 – Rozvoj zemědělských podniků, Fichi 3 – Podpora cestovního ruchu a Fichi 4 – Podpora podnikání v regionu a přijem žádostí proběhne pravděpodobně v termínu 22. listopadu - 9. prosince 2011.

Zájemce o informace srdečně zveme a rádi zodpovíme všechny dotazy.

Žádáme o nahlášení účasti na e-mail: janisova@masbystricka.cz, příapdně na tel. čísle +420 724 588 832

Pozvánka na vzdělávací seminář - 8. Výzva.docPříprava 8. Výzvy a aktualizace Fichí

Datum konání: 21. 10. 2011

V souvislosti s přípravou 8. Výzvy proběhla aktualizace Fichí 1 - Rozvoj zemědělských podniků, 3 - Podpora cestovního ruchu a 4 - Podpora podnikání v regionu.
Předpokládáme příjem žádostí v termínu 21.listopadu - 9.prosince 2011, s celkovou alokací cca 2 mil. Kč.
Aktualizovanou podobu Fichí naleznete v příloze.
Konečná podoba Výzvy bude zveřejněna ihned po schválení SZIF.

Fiche 1
Fiche 3
Fiche 4Projekt z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

Datum konání: 30. 9. 2011

banner-pov.jpg
Tento projekt byl zaměřen na pořízení zázemí pro volnočasové aktivity obcí MAS Bystřička.
V rámci projektu bylo pořízeno: Pódium, mobilní stan a skákací hrad pro děti.
Celková hodnota projektu je 764.581,- Kč. Příspěvek z POV Olomouckého kraje tvoří částka 252.000,- Kč.
Všechna tato zařízení budou využívána obcemi MAS Bystřička při pořádání kulturních a společenských akcích, kterých je každoročně v každé obci několik.. Zakoupené investice podstatně zkvalitní jejich pořádání a přispěje tak k lepšímu kulturnímu a společenskému vyžití místních obyvatel.

Popis projektu
IMG_0386.jpgPříprava 8. Výzvy

Datum konání: 12. 9. 2011

Rádi bychom upozornili podnikatele působící na území MAS na připravovanou 8. Výzvu k příjmu žádostí o dotaci. Předběžný termín pro příjem žádostí je 21.11. - 9.12.2011 a výzva bude otevřená pro zemědělce, mikropodniky a podnikatele v cestovním ruchu. Alokace pro jednotlivé Fiche bude stanovena a včas zveřejněna.
V současné době probíhá aktualizace Fichí 1, 3 a 4, které se týkají právě připravované výzvy a ihned po jejich schválení na SZIF budou zveřejněny na těchto stránkách.
Vzhledem k nezbytnosti administrativní přípravy projektů vyzýváme potenciální zájemce o dotaci, aby kontaktovali sekretariát MAS:
Petra Janišová, tel. 724 588 832, e-mail: janisova@masbystricka.czProjekty doporučené Hodnotitelskou komisí

Datum konání: 27. 8. 2011

Dne 26.8.2011 byl na webových stránkách SZIF zveřejněn seznam projektů spolupráce doporučených hodnotitelskou komisí ke spolufinancování. Projekt národní spolupráce "Od Kosíře po Bystřičku, bavíme se na jedničku" nebyl bohužel zařazen mezi vybrané projekty, projekt mezinárodní spolupráce "Spojují nás tradice" bude podpořen z prostředků EU, prostřednictvím Programu rozvoje venkova, Osy IV. Leader, Opatření IV.2.1. projekty spolupráce.
Celkem bylo ve 13.kole příjmu žádostí na SZIF předloženo 50 žádostí o dotaci, přičemž žadateli byly Místní akční skupiny z celé ČR, které mnohdy měly za partnery organizace z dalších členských států EU. Na základě výsledků administrativní kontroly projektů a na základě prezentací a hodnocení bude podpořeno 32 projektů spolupráce.Veřejná prezentace projektů spolupráce

Datum konání: 18. 8. 2011

V termínu od 16.8. do 18.8 probíhala v Praze na MZE Veřejná obhajoba projektů opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce před Hodnotitelskou komisí. Naše MAS představovala a obhajovala dva projekty spolupráce, oba společně se zástupcem MAS Region HANÁ, Ing. Jaroslavem Brzákem. Projekty byly představeny formou krátké prezentace a následnou ústní obhajobou.
Prezentaci mezinárodního projektu můžete shlédnout v příloze.

Prezentace mezinár. projektu spolupráce "Spojují nás tradice"Administrativní kontrola projektů konečných žadatelů

Datum konání: 4. 8. 2011

Dne 1.8.2011 byla ukončena administrativní kontrola projektů konečných žadatelů v opatření IV1.2. naší 7. Výzvy. Celkem bylo na SZIF doručeno 11 žádostí, z tohoto počtu bylo na základě administrativní kontroly RO SZIF Olomouc vyzváno 6 žadatelů k odstranění nedostatků. Žádný projekt nebyl ukončen ani nebyly shledány chyby závažnějšího charakteru.Administrativní kontrola projektu spolupráce

Datum konání: 21. 7. 2011

Naše MAS byla těchto dnech vyzvána k odstranění nedostatků zjištěných během administrativní kontroly u národního projektu spolupráce s názvem "Od Kosíře po Bystřičku, bavíme se na jedničku". Veškeré nedostatky byly napraveny a nyní čekáme na zveřejnění termínu prezentace termínu prezentace v Praze.Schválení žádostí 6. Výzvy

Datum konání: 27. 6. 2011

Dne 23.6.2011 byl zveřejněn na webových stránkách SZIF seznam schválených žádostí o dotaci z 12.kola příjmu, což je naše 6. Výzva. Schváleno bylo všech sedm projektů vybraných výběrovou komisí MAS a v současné době jsou na SZIF připravovány k podpisu Dohody o spolufinancování projektů.
Na této adrese naleznete úplný text: https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1308832570980.pdf
Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička